Verzió: 01.01.2021

Együttműködési kötelezettség az új gépekre vonatkozó helyi és külföldi szerződések esetében

A megrendelő együttműködési kötelezettsége egyeztetett megbízás esetén

Ha a szolgáltatás megrendeléséről megállapodtak velünk, akkor az alábbi feltételek is érvényesek:

1.1. Az alábbi 1.3., 1.4. és 1.5. pontban részletezett együttműködési kötelezettségek megszegése a szolgáltatások nyújtását károsíthatja, késleltetheti vagy meghiúsíthatja. Ezért az ügyfél vétkességen alapuló felelősséget vállal azért, hogy ezen együttműködési kötelezettségeket teljesítse.

1.2 Fenntartjuk a jogot, hogy az 1.1. pont szerinti együttműködési támogatási szolgáltatási kötelezettség megszegése esetén (különösen a kártérítés, a többletköltségek megtérítése, az ésszerű kártérítés, a felmondás) törvényes követeléseket érvényesítsünk, és gyakoroljuk az Új gépek belföldi és külföldi értékesítésére vonatkozó általános szerződési feltételeink (2021.01.01-i verzió) 5.6. pontja szerinti jogainkat.

1.3 Az ügyfél által biztosítandó feltételek előfeltétele:

1.3.1 A telepítés helye

A gépet száraz és jól szellőző zárt térben történő üzemeltetésre szánják.

Az esetleges tárolás és az üzemeltetés során biztosítandó környezeti feltételeknek - mint pl. a hűtővíz/gép hűtése, a környezeti levegő hőmérséklete, a levegő páratartalma és a telephely magassága - az EN60204-1 szabvány szerinti alábbi értéktartományokon belül kell lenniük, vagy meg kell felelniük a gép kezelési útmutatójában megadott értéktartományoknak.

Értéktartományok:

Környezeti levegő hőmérséklete

Minimális: +10°C (50°F).

Maximális: +40°C (104°F).

 

Nagyon meleg és hideg környezet esetén további intézkedések javasoltak.

 

EN60204-1(2007), B melléklet.

 

Hűtővíz/

Géphűtés

Minimális: +15°C (59°F).

[Kondenzáció elleni védelem]

Maximális: +35°C (95°F).

 

A hűtővíz-bemenet maximálisan megengedett víznyomása 6 bar.

A szükséges hűtőteljesítmény biztosításához a hűtővíz-bemenet és a hűtővíz-kimenet között a munkamenettől függően ≥ 3 bar nyomáskülönbség szükséges.

 

A gépspecifikusan megengedett értékeket mindig a gép kezelési útmutatójában találja meg.

 

Levegő páratartalma (nem kondenzáló!)

Minimális: 20%.

Maximális: 50%.

Magas relatív páratartalom csak alacsonyabb hőmérsékleten megengedett (pl. 90% 20°C-on).

 

Lásd EN60204-1

 

Helyszín magassága

A tengerszint feletti 1000 m (3300 láb) magasságban lévő telepítési helyek esetében műszaki kiigazításokra lehet szükség.

 

Lásd EN60204-1

 

Az elektromágneses összeférhetőségi követelményeknek meg kell felelniük az EK EMC-irányelvnek (2014/30/EU).

1.3.3 Csarnok padlója

A padló egyenetlensége nem haladhatja meg a 8 mm-t a gép teljes beépítési területén az összes gépcipő között.

1.3.4 Gyártócsarnok

Az egyes gépek/szerelési egységek leszállítása és kirakodása előtt a megrendelőnek a következőket kell biztosítania:

a) A gyártócsarnoknak (azaz a csarnoktetőnek, az oldalfalaknak, a kapuknak, az ablakoknak, a csarnokvilágításnak, a fűtésnek) teljes egészében készen kell lennie;

b) A gyártócsarnok kapujának szélességének és magasságának kellően nagynak kell lennie a teherautók számára;

c) Az ügyfélnek minden szükséges utasítást át kell adnia személyzetünknek;

d) Elegendő helynek kell lennie ahhoz, hogy a gépeket/szerelési egységeket közvetlenül a gép telepítési helyén lehessen kirakodni;

e) Minden oldalról megfelelő megközelíthetőséget kell biztosítani a gépen végzett szerelési munkák elvégzéséhez;

f) Működőképes daruknak és emelőberendezéseknek kezelőszemélyzettel (daru, autódaru, árboc stb.) és emelőköteleknek kellő teherbírással kell rendelkezésre állniuk;

g) Az áramellátásnak rendelkezésre kell állnia;

h) A csatlakoztatott teljesítménykapacitásnak az áramköri rajz szerint rendelkezésre kell állnia;

i) A hűtővízcsatlakozásnak és a sűrített levegőellátásnak rendelkezésre kell állnia;

j) Targoncáknak rendelkezésre kell állniuk (szükség esetén a személyzetünknek is lehetőséget kell biztosítani a használatukra);

k) Minden főcsatlakozásnak készen kell állnia a gép számára;

l) Beltéri szerelés esetén a szerkezetnek időjárásállónak és télen fűtöttnek kell lennie, hogy a szerelés normál munkakörülmények között folyhasson, és az anyag állapota ne sérüljön.

1.3.5. Alapozás

a) A megrendelőnek a padlóhorgonyzást és a védőburkolatokat a csarnok padlójába/alapba kell fúrnia.

b) Az ügyfélnek meg kell határoznia a pontos szerelési pozíciót, mielőtt a gépet az alapra helyezi, és ezt a pozíciót meg kell jelölnie a padlón.

c) Az alapnak meg kell felelnie az 1.3.3. pont és az 1.5.2. pont szerinti előírásainknak.

1.4 Általános együttműködési kötelezettség

1.4.1 A megrendelőnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a munkát időben megkezdhessük és akadályoztatás vagy megszakítás nélkül elvégezhessük.

1.4.2 A megrendelő köteles biztosítani az 1.3. pontban meghatározott feltétel-előfeltételeket, és minden helyszíni és egyéb előkészítő munkát szakszerűen és időben, saját kockázatára és költségére elvégezni.

1.4.3 Munkatársainkat csak az összes előkészítő munka elvégzése és az 1.4.2 pontban meghatározott feltételek biztosítása után lehet behívni.

1.4.4 A megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szükséges beutazási, kiutazási, tartózkodási, munkavállalási okmányok vagy egyéb engedélyek beszerezhetők legyenek személyzetünk számára.

1.4.5 Az ügyfél köteles saját költségén a szükséges balesetvédelmi intézkedéseket megtenni. Az ügyfélnek kifejezetten fel kell hívnia a figyelmünket különösen arra, hogy hol kell különös figyelmet fordítani az ügyfélre és más vállalkozókra, vagy a vonatkozó nem törvényes előírásokat be kell tartani.

1.4.6 Munkavédelem

a) A munkavégzés során betartjuk a szerelési helyszínen érvényes jogszabályi előírásokat. A szerelés helyszínén érvényes további, nem törvényes biztonsági és egyéb előírásokat csak akkor tartjuk be, ha azokat a megrendelő az 1.4.5. pont értelmében tudomásunkra hozta, és azokat kifejezetten írásban elismertük.

b) A megrendelő a maga részéről köteles betartani a szerelési helyszínre vonatkozó törvényes, hatósági és szakszervezeti előírásokat és rendeleteket, szükség esetén intézkedéseket tenni a balesetek megelőzése, valamint a személyzetünk és a tulajdonunk védelme érdekében, és minden esetben betartani a vállalkozónak a megrendelő tudomására hozott munkavédelmi és egészségvédelmi intézkedéseit.

c) Jogunk van bármikor megtagadni vagy felfüggeszteni a munkavégzést, ha a munkavédelem nem biztosított.

1.4.7. A megrendelő köteles a megrendelő telephelyén tárolt, összeszerelendő anyagokra tűz, víz, lopás és harmadik személyek által okozott károk elleni biztosítási kötvényt kötni. Kérésünkre az ügyfélnek megfelelő bizonyítékot kell szolgáltatnia az ilyen biztosítás meglétéről.

1.4.8. A megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a megrendelő kezelésében lévő, a szerelési helyszínre vezető szállítási utak használható állapotban legyenek, maga a szerelési helyszín pedig munkakész állapotban legyen, és a szerelési helyszín megközelítése ne legyen akadályozva, valamint minden szükséges szolgalmi és útjogot beszereztek.

1.5 A megrendelő különleges együttműködési kötelezettségei

Az alábbi szolgáltatások nem tartoznak a szállítási és szolgáltatási körünkbe, de a megrendelő saját kockázatára és költségére köteles gondoskodni azok időben történő teljesítéséről:

1.5.1 Energia és berendezések:

 • Az összes energiaellátó vezetéket és biztonsági berendezést (szerelvények, szűrők, szelepek stb.) be kell szerelni az elektromos energia, sűrített levegő, gőz, víz és hőközlő szer táp- és visszavezetékeibe a megrendelő központi ellátóegységétől a gép főcsatlakozásaihoz;

 • minden elektromos erőműnek és alállomásnak rendelkeznie kell a nagy- és kisfeszültségű ellátáshoz;

 • a vészhelyzeti áramellátáshoz szükséges összes egységnek és berendezésnek a helyén kell lennie.

1.5.2 Telepítés és alapozás:

 • A gép és a védőburkolatok felszerelése;

 • minden tartó és alapkeret a tartályok elhelyezésére; csővezetékek és kezelőállványok; acélállványok, leállások, lépcsők, létrák, korlátok; az álló és mozgó gépalkatrészek burkolatai; a falak és a mennyezet átvezetése az állványokhoz;

 • minden föld feletti és földalatti kábel- és vezetékcsatorna, valamint sín és rögzítésük;

 • minden légkondicionáló, szellőztető, szellőző-, helyiségfűtő és világító berendezés.

1.5.3 Helyi biztonsági előírások:

 • minden védő- és biztonsági berendezés a helyi előírásoknak megfelelően a földelés, a villámvédelem, a védőburkolatok és a tűzoltás tekintetében.

1.5.4 Egyéb:

 • A kirakodás és a telepítés biztosítása;

 • az építési terület biztonságának és az ott található alkatrészek biztonságos őrzésének biztosítása, valamint azok biztosítása lopás vagy megsemmisülés ellen;

 • a munkacsarnokok felszerelésének biztosítása, mint például: targoncák, daruk, hegesztő- és segédberendezések;

 • a köztes és késztermékek belső szállítási és csomagolási eszközeinek biztosítása;

 • a hulladékok ártalmatlanítására vagy kezelésére szolgáló berendezések.

Letöltés 01.01.2021.