Verzió: 2023.09.01.

1. Általános rendelkezések

1.1 A jelen „Általános Szerződési Feltételek új gépek belföldi és külföldi értékesítésére” („ÁSZF”) a Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Hungaria Kft. (a továbbiakban: "mi" vagy a névmás ragozott formái, illetve „Sumitomo”) valamennyi szállítására és szolgáltatására érvényesek. Az ÁSZF kizárólag azokra az ügyfelekre (”Vevő”) vonatkozik, akik nem minősülnek a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztónak.

1.2 Ezenkívül az ÁSZF a Vevővel kötött szerződések keret-megállapodásaként is szolgál anélkül, hogy erre minden egyes konkrét esetben külön hivatkoznánk; a jelenlegi verzió a hungary.sumitomo-shi-demag.eu/gtc oldalról letölthető.

1.3 A jelen ÁSZF kizárólagosan érvényes. A Vevő általános szerződési feltételei csak akkor válhatnak a szerződés részévé, amennyiben azok alkalmazásához az egyedi megállapodásban írásban (levélben vagy e-mailben) kifejezetten hozzájárultunk. Ha a Vevő általános szerződési feltételei is alkalmazandóak és annak tartalma a Sumitomo által használt ÁSZF rendelkezéseivel ellentétes, úgy eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen ÁSZF az elsődlegesen irányadó. A kifejezett hozzájárulásra vonatkozó követelmény minden esetben érvényes, például akkor is, ha kikötés nélkül, a Vevő általános szerződési feltételeinek teljes ismeretében teljesítünk.

1.4 A kétségek elkerülése érdekében felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Vevővel kötött, egyedi írásbeli megállapodások elsőbbséget élveznek a jelen ÁSZF-el szemben. Az ilyen egyedi megállapodás tartalmára a felek által megkötött írásbeli szerződés vagy ennek hiányában a Vevő megrendelésére adott, Vevő által visszaigazolt ajánlatunk tartalma az irányadó; a Sumitomo fenntartja a jogot ennek az ellenkezőjének a bizonyítására.

1.5 Az irányadó hatályos jogszabályok a jelen ÁSZF mellett alkalmazandóak, amennyiben azok nem ellentétesek az ÁSZF-el. Amennyiben a jogszabályok rendelkezései és az ÁSZF között ellentét van, úgy az ÁSZF rendelkezései élveznek elsőbbséget, ide nem értve azt az esetet, amikor a jogszabály adott rendelkezése kógens, azaz eltérést nem engedő szabályozás. Eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezés esetén a jogszabályi rendelkezés az irányadó.

1.6 A költségbecslésekre, tervrajzokra és más dokumentumokra vonatkozó jogokat és szerzői jogokat fenntartjuk; a Vevő nem közölheti azokat harmadik személyekkel és nem teheti hozzáférhetővé az előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül.

2. Szerződéskötés

2.1 Az ajánlatainkat a Vevőnek írásban (levélben vagy e-mailben) vissza kell igazolnia (megrendelés). A Sumitomo az ajánlata kötöttségének idejét meghatározhatja. Ha a Sumitomo az ajánlata kötöttségének az idejét nem határozza meg, az ajánlati kötöttség megszűnik:
a) jelenlevők között tett ajánlat esetén, ha a Vevő az ajánlatot késedelem nélkül el nem fogadja;
b) távollevők között tett ajánlat esetén annak az időnek az elteltével, amelyen belül a Sumitomo - az ajánlatban megjelölt szolgáltatás jellegére és az ajánlat megtételének módjára tekintettel - a válasz megérkezését a Vevőtől rendes körülmények között várhatta;
c) az ajánlat Vevő általi visszautasítással.

2.2 Eltérő megállapodás hiányában a szerződés akkor jön létre, ha a Vevő megrendelését a Sumitomo írásban (levélben vagy e-mailben) visszaigazolta.

2.3 A Vevő a visszaigazolás megküldésével (megrendeléssel) elismeri, hogy lehetősége volt a jelen ÁSZF tartalmának megismerésére és azt el is fogadja. Jelen ÁSZF kizárólag abban az esetben minősül el nem fogadottnak, amennyiben a Vevő az ÁSZF alkalmazása ellen, vagy az ÁSZF valamely rendelkezése ellen a Sumitomo ajánlatára megtett visszaigazolásban kifejezetten tiltakozik. Ebben az esetben a Sumitomo eldöntheti, hogy fenntartja-e az ajánlatát vagy sem, melyről a másik felet írásban értesíti. Ha a felek között a jogviszony létrejön, úgy az adott kérdést a felek külön szerződésben szabályozzák.

3. Ár, fizetés és a tulajdonjog-fenntartás

3.1 Eltérő megállapodás hiányában a szállítások árai FCA (INCOTERMS 2020) szállító üzemünk paritással értendők, csomagolás nélkül, de a törvényes általános forgalmi adóval együtt.

3.2 Eltérő megállapodás hiányában a fizetést a Sumitomo bankszámlájára kell teljesíteni, levonás nélkül, a számlázástól és üzembe helyezéstől számított kettő (2) héten vagy a számlázástól és átvételtől számított kettő (2) héten belül.

3.3 A Vevőt csak akkor illeti meg a beszámítás joga ha ellenkövetelései jogerős bírósági határozaton, jogerős fizetési meghagyáson vagy a Sumitomo legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt tartozáselismerésén alapulnak. Visszatartási jog gyakorlására a Vevő nem jogosult.

3.4 Jogunkban áll, hogy a szállítást bármikor – még folyamatos üzleti kapcsolat keretében is – teljes egészében vagy részben kizárólag előre fizetés ellenében teljesítsük. Az erre vonatkozó kikötést legkésőbb akkor jelentjük be, amikor a Vevő megrendelését visszaigazoljuk. Amennyiben a szerződés megkötése után nyilvánvalóvá válik (pl. ha a Vevő ellen csőd-, felszámolási, egyéb fizetésképtelenség megállapítása iránti vagy megszüntetési eljárás indul vagy a Vevő a fizetéseit beszüntette), hogy a vételárra vonatkozó követelésünk kifizetése veszélyben van amiatt, hogy a Vevő nem képes teljesíteni, a jogszabályoknak megfelelően jogunkban áll a teljesítés megkezdése előtt a szerződéstől írásban elállni, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondani. A fentiek nem alkalmazhatóak, ha a Vevőt az előre fizetésre felszólítottuk és a vételárat a Vevő határidőben és maradéktalanul a részünkre megfizette.

3.5 A leszállított árura vonatkozó tulajdonjogunkat mindaddig kifejezetten fenntartjuk, azaz az áruk kizárólagosan és tehermentesen mindaddig a Sumitomo tulajdonát képezik, ameddig a Vevő valamennyi, a szerződésből eredő teljesítési (fizetési és esetleges egyéb) kötelezettségének maradéktalanul eleget nem tesz (tulajdonjog-fenntartással érintett áru). A Vevő vételár és szerződéses jogviszonyból származó egyéb fizetési kötelezettsége akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az maradéktalanul a Sumitomo pénztárába befizetésre vagy átutalás esetén a Sumitomo bankszámláján maradéktalanul jóváírásra kerül.
Amennyiben a Vevő szerződéses kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, különösen, de nem kizárólagosan a fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Sumitomo – az áruk tulajdonjogának fenntartására is tekintettel – jogosult arra, hogy előzetes értesítést követően az árukról leltárt készítsen, az áruk meglétét ellenőrizze, azok állapotát megfelelő módon dokumentálja. A Vevő szerződéses kötelezettsége teljesítésének elmulasztása vagy késedelme esetén a Sumitomo jogosult a szerződéstől történő elállás és bármilyen külön értesítés nélkül, a tulajdonjogának és vagyoni érdekeinek biztosítása céljából és érdekében, minden korlátozás és megkötés nélkül a Vevő részére leszállított és átadott árukat, a feleknek a jelen ÁSZF ezen pontjában rögzített megállapodása és közös akarata alapján, ez esetben kölcsönösen jogosnak minősített önhatalommal ismét birtokába venni. A Vevő már most felhatalmazza a Sumitomo-t arra, hogy ezen körülmények fennállása esetén a szokásos nyitvatartási időben üzlethelyiségeibe, székhelyére, telephelyére haladéktalanul belépjen és az árukat ismét birtokba vegye.
A Sumitomo – tulajdonjogának fenntartására tekintettel – megkötés nélkül ugyanilyen módon jogosult az áru birtokbavételére, amennyiben a Vevő a teljesítéssel ugyan késedelembe még nem esett, de gazdasági helyzetében olyan kedvezőtlen változás állt be vagy olyan kedvezőtlen változás várható, amely miatt a szerződés általa történő teljesítése a Sumitomo megítélése szerint kétségessé vált, vagy vele szemben felszámolási eljárást, esetleg csődeljárást, kényszertörlési eljárást kezdeményeztek, illetve fizetésképtelenségét megállapították vagy bármely ok folytán a Vevő szerződésszerű teljesítése a Sumitomo megítélése szerint veszélybe került vagy kétségessé vált.
A Vevő gazdálkodási/gazdasági helyzetének kedvezőtlenebbé válásáról haladéktalanul köteles a Sumitomo-t értesíteni, amelyről a Sumitomo kérésére további részletes írásbeli tájékoztatást köteles adni.
Az áru visszavétele, valamint a tulajdonjog fenntartásának érvényesítése nem jelenti a szerződéstől való elállást, kivéve, ha ezt írásban kifejezetten kijelentjük.
A leszállított áruk Vevő általi esetleges megmunkálása vagy átalakítása, beépítése, szerkezeti egységként bármilyen módon történő felhasználása a Sumitomo előzőekben írt tulajdonjogát, igényérvényesítési lehetőségét nem érinti, azok azt semmilyen módon nem korlátozzák. Mindezen esetekben a Sumitomo – tulajdonjogának érvényesítése érdekében – jogosult az áru bármely okból történő birtokbavétele során a beépítéssel, megmunkálással létrejött teljes dolog birtokbavételére. A Sumitomo tulajdonjoga a teljes, beépítéssel, megmunkálással létrejött új dologra olyan tulajdoni arányban áll fenn vagy jön létre, amilyen értéket annak eladáskori ára az új dolog igényérvényesítéskori értékéhez képest képez.

3.6 A Vevő köteles a tulajdonjog-fenntartással érintett árura a saját költségére biztosítást kötni lopás, törés, tűz, víz és egyéb kár ellen a velünk szemben fennálló kötelezettségei idejére és ezt kérésünkre köteles felénk igazolni. Jogunkban áll a tulajdonjog-fenntartással érintett árura a Vevő költségére biztosítást kötni, amennyiben a Vevő a fenti biztosításokat saját maga bizonyíthatóan nem kötötte meg.

3.7 A Vevő köteles a tulajdonjog-fenntartással érintett árut kifogástalan állapotban fenntartani; a Vevő köteles folyamatosan tájékoztatni bennünket a tulajdonjog-fenntartással érintett árukról, különösen azok helyszínéről. A Vevő nem jogosult a tulajdonjog-fenntartással érintett áruk eladására, elzálogosítására, biztosítékként történő engedményezésére, bérbeadására, használatba adására vagy más módon történő átruházására, megterhelésére ill. a számunkra bejelentett helyszín megváltoztatására. A Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni bennünket a tulajdonjogunkat - különösen a leszállított áruk harmadik személyek által történő lefoglalása, elkobzása vagy egyéb intézkedése révén – fenyegető minden veszélyről és azok elhárítása érdekében köteles minden szükséges intézkedést megtenni, továbbá köteles az adott harmadik személyt a fennálló tulajdonjogunkról haladéktalanul tájékoztatni. A fentiek miatt bekövetkezett vagy a tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredő minden kárért a Vevőt teljes anyagi és jogi felelősség terheli.

3.8 A szerződésnek a Vevő által történő megszegése, különösen fizetési késedelem esetén jogunkban áll a szerződéstől a jogszabályoknak megfelelően elállni. Fenntartjuk a jogunkat a további jogi igények érvényesítésére.

3.9 A Sumitomo bármikor, de legfeljebb a teljes vételár megfizetéséig jogosult a tulajdonjog-fenntartással érintett árura vonatkozó tulajdonjog-fenntartás tényét és a Vevő személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásba vagy a megfelelő lajstromba bejegyeztetni. A Vevő köteles együttműködni és minden jognyilatkozatot késedelem nélkül a saját költségén megadni a tulajdonjog-fenntartás hitelbiztosítéki nyilvántartásba és más közhiteles nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében, vagy amennyiben szükséges, közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalása során.

4. Szállítás és a kárveszély átszállása

A Sumitomo és a Vevő közötti egyéb írásbeli megállapodás hiányában a szállításokra és a kárveszély átszállására az alábbi rendelkezések az irányadóak:
Amennyiben a fuvareszközt a Vevő szervezi le, úgy a szállítás az FCA (INCOTERMS 2020) paritás szerint történik. Amennyiben a fuvareszközt a Sumitomo szervezi le, úgy a CIP (INCOTERMS 2020) paritás szerint szállítunk.
Egyéb megállapodás hiányában szállításaink a mi üzemünkbe (szállítóüzem) történnek. Ha szolgáltatást (pl. összeszerelést) is kell nyújtanunk, az árut egyéb megállapodás hiányában oda szállítjuk, ahol a szolgáltatásokat nyújtani kell.
Átvételi késedelem esetén a kárveszély átszáll a Vevőre abban az időpontban, amikor az áru átvételére köteles lett volna.

5. Határidők, teljesítési akadályok

5.1 A határidők csak akkor kötelező jellegűek, ha a felek között a megrendelés minden részlete, valamint valamennyi kereskedelmi és műszaki kérdés tisztázásra került, különösen a Vevő által beszerzendő valamennyi dokumentum, jóváhagyás, a szükséges hatósági igazolások vagy engedélyek rendelkezésre bocsátása megtörtént, a tervrajzok átadásra kerültek, az esetlegesen megállapodott előlegek/előrefizetés határidőben beérkeztek/beérkezett, valamint minden, a megállapodás szerinti fizetési biztosíték rendelkezésre áll. További előfeltétel, hogy a Vevő az előzetes építési és szerelési munkát időben elvégezze, különösen az áramot, a gázt, a vizet és a szükséges kiegészítő személyzetet térítésmentesen a rendelkezésünkre bocsássa.

5.2 A szállítási határidőről egyedileg kell megállapodni. A szállítási határidők csak akkor kötelező érvényűek, ha azokat előzetesen írásban visszaigazoltuk. Fix határidős ügylet csak akkor vállalható, ha erről a felek kifejezetten írásban megállapodtak.

5.3 Ha a szállítási határidőt rajtunk kívül álló okokból (pl. a szolgáltatás elmaradása miatt) nem vagyunk képesek betartani, erről a Vevőt késedelem nélkül, a várható új szállítási határidő közlésével együtt értesítjük. Amennyiben a teljesítés az új szállítási határidőn belül sem lehetséges, jogunkban áll a szerződéstől teljes egészében vagy részben írásban elállni azzal, hogy a Vevő által már teljesített ellenszolgáltatást haladéktalanul visszatérítjük. A Vevő egyéb kártérítési vagy fizetési igénnyel ebben az esetben nem léphet fel velünk szemben. A szolgáltatás ilyen értelemben vett elmaradásának minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a saját beszállítónk szállítása elmaradt.

5.4 Szállításból eredő késedelmünk kezdetét a jogszabályokkal összhangban kell meghatározni. Ugyanakkor a késedelem jogkövetkezményeit velünk szemben csak akkor lehet alkalmazni, ha a Vevő írásban figyelmeztetett minket a mulasztásra. Késedelem esetén a Vevő késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér mértéke minden teljes naptári hét után 0,5%-a késedelmes szállítással érintett áru(k) nettó árának, mely azonban összességében nem haladhatja meg a késedelmes szállítással érintett áru(k) nettó árának (szállítási értékének) 5%-át. A kötbéren felül a Vevő kártérítést, késedelmi kamatot nem követelhet, illetve egyéb fizetési igénnyel nem léphet fel a Sumitomo-val szemben. A Sumitomo mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a késedelemből fakadó szerződésszegését kimenti. A szándékos károkozás, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés esetén a kártérítési felelősség nem korlátozható.

5.5 Amennyiben a Vevő késik az átvétellel vagy nem tesz eleget a felek közötti szerződéses jogviszony alapján őt terhelő bármely teljesítési, közlési, együttműködési kötelezettségének vagy a szállítás a Vevő felelősségi körébe tartozó egyéb okokból késik, úgy a Sumitomo-t késedelmi kötbér illeti meg. A kötbér mértéke minden teljes naptári hét után a nettó szerződéses összeg 0,5%-a, mely azonban összeségében nem haladhatja meg a nettó szerződéses összeg 5%-át, a szállítási határidőtől vagy – szállítási határidő hiányában – attól az értesítéstől kezdődően, hogy az áru a szállításra készen áll. Amennyiben a Vevőnek velünk szemben pénzkövetelése áll fenn, úgy jogosultak vagyunk a kötbér- illetve kártérítési igényünket a Vevő velünk szembeni követelésébe beszámítani.

5.6 A szállítási késedelemből eredő további követelésekre kizárólag a jelen ÁSZF 8. pontja az irányadó.

6. Átvétel

6.1 Amennyiben a felek az áru átvételében állapodtak meg, ennek késedelem nélkül az átvételre megállapodott napon vagy az átvétel készenlétéről szóló értesítés után meg kell történnie.

6.2 A Vevő – a 7. pont szerinti jogaitól függetlenül – nem tagadhatja meg az átvételt jelentéktelen hibák miatt.

7. Szavatosság

7.1 A Vevőt a hibás teljesítés esetén megillető kellékszavatossági és jogszavatossági jogok a Ptk. szerint alakulnak, kivéve, ha az alábbi rendelkezések nem írják elő másképp.

7.2 A Sumitomo hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Sumitomo, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A Vevő azzal a feltétellel támaszthat hibás teljesítéssel kapcsolatos igényeket, ha a szállításkor az árut ellenőrizte és a hibát a Sumitomo-nak írásban bejelentette. Ha a Vevőnek a szállítás időpontjában a hibát fel kellett ismernie, úgy a hibát haladéktalanul, de legkésőbb a szállítást követő három munkanapon belül közölnie kell velünk írásban. Rejtett hibák esetén a Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb három munkanapon belül köteles a hibát a Sumitomo-val írásban közölni. Amennyiben a Vevő nem ellenőrzi az árut és/vagy nem jelenti be a hibákat megfelelően, a be nem jelentett ill. nem időben vagy nem megfelelően bejelentett hibákért felelősséget nem vállalunk.

7.3 Az alkatrészek vagy alapelemek normál kopása nem minősül hibának. Az alábbi alkatrészek (kopó alkatrészek) minősülnek a használat során kopó alkatrészeknek: minden plasztifikáló elem (csavarok, hegyek, zárak, nyomógyűrűk, plasztifikáló hengerek, fúvókatömítések, szelepes fúvókák, fúvókák, fúvókatartók, adapterek, hengerfejek és fűtőelemek, fűtőszalagok), szűrőelemek, tömítések, O-gyűrűk, kaparók, hidraulikus és víztömlők, szelepmembránok, biztosítóbetétek, hőmérsékletérzékelők, forgólemezek forgócsatlakozói, foglalatok, reteszek, kuplungok, fékek, befogó készletek, időzítő szíjak.
Ezenkívül a „Plasztifikáló egységekre vonatkozó Általános Feltételek” című függelék érvényes, mely megtekinthető, kinyomtatható és letölthető az internetről a hungary.sumitomo-shi-demag.eu/gtc oldalról.
Nem támaszthatók szavatossági igények az olyan károkra, amelyek a kárveszély átszállása után a nem megfelelő vagy szakszerűtlen használat, jogosulatlan vagy hibás összeszerelés vagy üzembe helyezés, utólagos módosítási munkák, természetes kopás, hanyag vagy hibás kezelés, karbantartás vagy javítás, a kezelési utasítások megszegése, nem megfelelő üzemeltetési anyagok, hibás összeállítás, nem megfelelő építési alap, a felelősségünk alá nem tartozó kémiai, elektrokémiai vagy elektromos behatások, valamint rendkívüli hőmérsékleti és időjárási hatások vagy más, a szerződés szerint nem várt külső hatások miatt merülnek fel.

7.4 Szoftverhibák esetén ezenkívül a 10.2. pont érvényes.

7.5 A hibás árut – választásunk szerint – kijavítjuk vagy visszavesszük és kicseréljük. A kellékszavatossági igény megtagadására vonatkozó, a jogszabályokban előírt jogunk változatlanul fennmarad.
A hiba kivizsgálásához és a kijavításhoz, kicseréléshez szükséges kiadásokat (különösen a szállítási, utazási, munkadíj- és anyagköltségeket, valamint - adott esetben - a szétszerelési és telepítési költségeket) mi viseljük abban az esetben, ha a hibás teljesítés valóban és általunk is elismerten fennáll, illetve ha a Vevő ezeket megelőlegezte, úgy a hibás teljesítés fennállása esetén az indokolt költségeket visszatérítjük. Egyébként jogosultak vagyunk az indokolatlan igény eredményeképpen felmerült költségeink (különösen a vizsgálati és szállítási költségek) visszatérítését követelni a Vevőtől, kivéve, ha a Vevő önhibáján kívül nem ismerhette fel, hogy a hiba nem áll fenn.

7.6 A hiba fennállására vonatkozó bizonyítási teher a Vevőt terheli. Amennyiben a Vevő hibás teljesítésre vonatkozó igényét nem látjuk megalapozottnak, úgy jogosultak vagyunk – a Vevő költségére - további bizonyítást kérni, független szakértői vizsgálatot igénybe venni, illetve az igény teljesítését megtagadni.

7.7 A kicserélt árukat és alkatrészeket részünkre vissza kell küldeni. A Vevő köteles a hiba kijavításához vagy kicseréléséhez részünkre, velünk egyeztetve megfelelő határidőt biztosítani, valamint akadálytalan hozzáférést biztosítani a számunkra a hibás áruhoz; ellenkező esetben mentesülünk az ebből származó következményekért való felelősség alól.

7.8 Kizárólag sürgős esetekben, pl. ha az üzemi biztonság veszélybe kerül vagy ha aránytalanul nagy, közvetlen veszélyt kell elkerülni, a Vevőnek jogában áll, hogy a hibát saját maga kijavítsa, vagy egy harmadik személlyel kijavíttassa, valamint a szükséges és indokolt kiadások megtérítését követelje. A Vevőnek minden ilyen esetről lehetőség szerint előzetesen, írásban, amennyiben pedig erre nincs lehetősége, úgy az okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul értesítenie kell bennünket. A hiba saját vagy harmadik személy általi kijavítására vonatkozó jog egyéb esetben nem áll fenn, és jogosultak vagyunk arra, hogy a Vevő ebből eredő igényét visszautasítsuk. Ha a Vevő vagy a harmadik személy a hibát nem megfelelően javítja ki, úgy az ebből eredő következményekért minket nem terhel felelősség.

7.9 Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem vállaltuk, a hiba kijavítása nem sikerül vagy a Vevő által a kijavításra/kicserélésre velünk együtt kitűzött észszerű határidő eredménytelenül telt el, a Vevő írásban elállhat a szerződéstől vagy a vételár arányos leszállítását kérheti. Ugyanakkor jelentéktelen hiba esetén nincs lehetőség az elállási jog érvényesítésére.

7.10 Amennyiben az áru felhasználása az iparjogvédelemi jogok vagy a szerzői jogok megsértését eredményezné a belföldi piacon, a saját költségünkre vagy megszerezzük a jogot a Vevő számára az áru további felhasználására vagy oly módon módosítjuk a szállítási tételt, hogy a jogsértés a továbbiakban ne álljon fenn. Amennyiben erre gazdaságilag észszerű körülmények között vagy észszerű időn belül nincs lehetőség, a Vevőnek jogában áll a szerződéstől elállni. A fent említett előzetes kikötések alapján jogunkban áll a szerződéstől elállni, ha a fenti jogok megsértéséért nem terhel minket felelősség. Ezenkívül kártalanítjuk a Vevőt az iparjogvédelemi és a szerzői jogok jogosultja által támasztott, nem vitatott vagy jogerős bírósági ítélettel alátámasztott igényekért, amelyek abból fakadnak, hogy a Sumitomo az ezzel kapcsolatos valamely kötelezettségét megszegte. Iparjogvédelemi vagy szerzői jogok megsértése esetén a fent említett kötelezettségeink – a 8.2. pont csorbítása nélkül – érvényesek. Ezek a kötelezettségek csak akkor állnak fenn, ha:
• a Vevő késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított három munkanapon belül értesít bennünket az iparjogvédelemi vagy szerzői jogok állítólagos megsértéséről és észszerű mértékben együttműködik velünk az állítólagos igényekkel szembeni vitatás során vagy lehetővé teszi a számunkra, hogy a fent említett módosítási intézkedéseket megtegyük;
• minden jog fenn van tartva a számunkra ahhoz, hogy védelmi intézkedéseket tegyünk, ideértve a bíróságon kívüli intézkedéseket;
• a jogi hiányosság nem a Vevő utasításán alapul, továbbá
• a jogok megsértését nem az okozta, hogy a Vevő önhatalmúlag módosította a szállítási tételt és/vagy nem a szerződésnek megfelelően használta azt.

7.11 A Vevő hibák esetén kizárólag a 8. pontnak megfelelően támaszthat igényt a károk megtérítésére vagy a jelentéktelen költségek visszatérítésére, ellenkező esetben az ilyen igények kizártak.

7.12 Minden szavatossági igényre a 9. pontban meghatározott elévülési szabályok vonatkoznak. Egyebekben a Sumitomo által a Vevő felé vállalt szavatosság, beleértve a 9. pontban részletezett elévülési szabályokat is nem lehet terhesebb, mint az a szavatosság, amelyet harmadik személy a Sumitomo felé vállalt. Ebben az esetben a harmadik személy által a Sumitomo felé vállalt szavatosság szabályai az irányadóak a Sumitomo és a Vevő jogviszonyában is. Ha ilyen szavatosság fennáll, minderről és annak részleteiről a Sumitomo köteles a Vevőt előzetesen értesíteni. Ha a szavatosság tekintetében az alkalmazandó jogszabály kógens (eltérést nem engedő) rendelkezést tartalmaz, úgy az az elsődlegesen irányadó.

8. Felelősség

8.1 A hibás teljesítés esetén kizárólag a szándékosság és a súlyos gondatlanság, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozás esetén vállalunk kártérítési felelősséget.

8.2 A 8.1. pontból származó felelősség korlátozása vonatkozik az olyan személyek általi kötelességszegésre vagy mulasztásra is (például közreműködő, alvállalkozó, teljesítési segéd, stb.) akik magatartásáért, a jogszabályoknak megfelelően felelősséggel tartozunk.

8.3 A Vevő nem jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani, kivéve, ha az elállást vagy felmondást a jelen ÁSZF vagy a Vevővel létrejött egyedi megállapodás lehetővé teszi. Mind az elállást, mind a felmondást írásban kell közölni, és mindkét esetet meg kell előzze a Sumitomo előzetes felszólítása, amelyben megfelelő, de legalább 15 napos határidőt kell biztosítani a szerződésszerű teljesítésre. A felmondás vagy az elállás a felszólításban megjelölt határidő eredménytelen letelte után közölhető.

9. Elévülés

9.1 A hibás teljesítésből eredő igények elévülési idejét az üzembe helyezésétől, de – ha az üzembe helyezést rajtunk kívül álló okok késleltetik – legkésőbb az áru szállítása utáni egy (1) hónap leteltétől kell számítani:
• 36 hónap az alapelemekre (az alábbi hibás alapelemek cseréje vagy javítása: a gép összeszereléséhez szükséges minden acél és öntött alkatrész (pl. gépágy, a szintező elemekkel együtt), a biztonsági berendezések kerete, fedelek, térdelő (perselyek és csavarok nélkül), oszlopok, szerszámalátétek és alátétlemezek, hidraulikai alkatrészek blokkjai (szelepek nélkül), az injektáló egység gépháza és szerelvényei)
• 24 hónap alkatrészekre (minden hibás alkatrész cseréje vagy javítása)
• 12 hónap szervizre (szerviztechnikus térítésmentes felvonulása (beleértve az utazási és szállásköltségeket) a hibák kijavításának keretén belül), valamint a kellékhibákból és jogi hiányosságokból származó egyéb igényekre. Egyebekben az alkalmazandó jogszabály elévülési szabályai az irányadóak.

9.2 A 9.1. ponttól függetlenül, a kellékszavatossági és jogszavatossági igények általános elévülési ideje ugyanakkor semmi esetre sem lehet kevesebb tizenkettő (12) hónapnál a szállítástól vagy – ha a felek átvételről állapodtak meg – az átvételtől számítva.

9.3 Ez érvényes a Vevő által az áru hibája alapján támasztott szerződéses és szerződésen kívüli igényekre is.

10. Szoftverhasználat, szoftverhibák

10.1 Amennyiben a szállítás szoftvert tartalmaz, a Vevő nem kizárólagos jogot kap a leszállított szoftver és a kísérő dokumentáció használatára. A szoftvert a megfelelő szállítási tétellel együtt történő használatra bocsátjuk rendelkezésre. A szoftver egynél több rendszeren történő használata tilos. A Vevő a szoftvert az előzetes írásbeli vagy e-mailen megadott hozzájárulásunk birtokában és csak akkor másolhatja le, dolgozhatja át, fordíthatja le, illetve konvertálhatja a szoftvert a tárgykódról forráskódra, ha arra a vonatkozó jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény lehetőséget adnak. A Vevőnek nem szabad a gyártói adatokat – különösen a szerzői jogi információkat – eltávolítania vagy ezeket az adatokat kifejezett előzetes hozzájárulás nélkül megváltoztatnia. A szoftverre és a dokumentációra, továbbá a másolatokra vonatkozó minden jog továbbra is a mi jogunk vagy a szoftver beszállítójának joga marad. Ezekre allicenc nem adható.

10.2 A 7. pontban hivatkozott szavatossági igények és jogok nem alkalmazhatók a szoftverre a szerződésben megállapodott minőségtől vagy a megfelelő dokumentációtól történő jelentéktelen eltérések esetén, valamint a nem reprodukálható hibák esetén.

11. Záró rendelkezések

11.1 A jelen ÁSZF-ből vagy ezzel összefüggésben felmerülő jogviták tekintetében más eltérő kizárólagos joghatóság meghatározásának fenntartása mellett a jogviták elbírálására a magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek. A jogvita elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény alapján kell megállapítani.

11.2 A jelen ÁSZF, valamint a közöttünk és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat tekintetében a kollíziós jog kivételével a magyar jog érvényes a nemzetközi egyetemes jog (különösen az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye / CISG) kizárásával.

11.3 Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése vagy valamely más megállapodások keretében alkalmazott feltétel érvénytelen vagy azzá válik, ez nem érinti a többi rendelkezés vagy megállapodás érvényességét. A felek ebben az esetben kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan érvényessel helyettesíteni, mely az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljához a legközelebb áll.

11.4 A jelen ÁSZF olyan rendelkezéseit, amelyek lényegesen eltérnek a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, félkövér és dőlt betűtípussal jelöltük, amelyekről ezúton ily módon külön is tájékoztatjuk a Vevőt.