Verzió: 01.01.2017

Általános vásárlási feltételek

1. Érvényesség

A jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint az írásban rögzített külön szerződéses megállapodások irányadóak minden árura, munkára és szolgáltatásra vonatkozó megrendelésünkre. A szállító esetleges eltérő értékesítési, szállítási és fizetési feltételei kifejezetten elutasításra kerülnek. Ezek akkor sem érvényesek, ha valamelyik megrendelésünk visszaigazolásában szerepelnek, és mi nem emelünk ellenük kifogást.

2. Megrendelések és megrendelés-visszaigazolások

2.1. Megrendelésünket elfogadottnak tekintjük, ha a szállító a megrendelés elküldésétől számított két héten belül nem emel kifogást. A megrendelés terjedelme a megrendelésünkben (beleértve a mellékleteket is) meghatározottak szerint értendő, még akkor is, ha azt a szállító nem ellenjegyezte. A későbbiekben szóban vagy telefonon megrendelt kiegészítések csak akkor lépnek hatályba, ha azokat írásban megerősítettük.

2.2 A szállítónak a megrendelést változtatás nélkül ellenjegyeznie kell, és vissza kell küldenie nekünk. Fenntartjuk a jogot a megrendelés visszavonására, ha a változatlan megrendelés visszaigazolását a megrendeléstől számított két héten belül nem kapjuk meg. A beszállítónak a megrendelés elfogadása előtt írásban értesítenie kell bennünket minden, a korábbi szállításokhoz vagy az ajánlatokban és katalógusokban szereplő adatokhoz képest bekövetkezett technikai módosításról. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy lényeges műszaki módosítások esetén ne kössünk szerződést, vagy elálljunk a szerződéstől, ha a szállító elmulasztotta a kellő időben történő értesítést.

2.3 A kereskedelmi záradékokat a szerződéskötés napján érvényes INCOTERMS szerint kell értelmezni.

3. Árak, számlák és fizetési feltételek

3.1 A megállapodott árak fix nettó árak, az alkalmazandó hozzáadottérték-adóval növelve, és a megállapodás szerinti rendeltetési helyig, csomagolással és fuvarozással együtt, szabadon kell feltüntetni. Az áremelésre vonatkozó fenntartások csak írásbeli hozzájárulásunkkal érvényesek. A többlet- vagy elégtelen mennyiségek szállítása csak akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha ezt kifejezetten írásban megerősítjük.

3.2. A megállapodott árakat választhatjuk, hogy nettó 30 napon belül 3 % készpénzkedvezménnyel vagy nettó 90 napon belül, az esedékességtől számítva, a megfelelően kiállított számla kézhezvételét és az összes áru, munka és szolgáltatás teljes átadását követően fizetjük ki. A fizetési határidő nem kezdődik meg, ha a számlák nem megfelelően kerültek kiállításra vagy hiányosak.

3.3. Egy számla nem vonatkozhat több megrendelésre, és fel kell tüntetni a megrendelésszámunkat és az alkatrészszámot. Ha a szállítónak anyagvizsgálatokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, minőségi dokumentumokat vagy egyéb dokumentumokat kell benyújtania, az áruk és szolgáltatások csak akkor tekinthetők teljesítettnek, ha ezek a dokumentumok beérkeztek. A szállítónak legkésőbb a számla benyújtásáig be kell nyújtania az általunk kért származási bizonyítványokat. Ezeket teljes körűen ki kell tölteni és alá kell írni. Ugyanez vonatkozik a hozzáadottérték-adóra vonatkozó igazolásokra is a külföldre és az Európai Közösségen belül szállított áruk, munkák és szolgáltatások esetében.

3.4 Készpénz-engedményt is levonhatunk, ha élünk a beszámítás jogával, vagy a hibák miatt a fizetésből ésszerű összeget visszatartunk. A fizetési határidő csak akkor kezdődik, ha minden hibát kijavítottunk. A kifizetés nem jelenti azt, hogy az árukat, munkákat és szolgáltatásokat a szerződésnek megfelelőnek ismerjük el.

3.5 Ha előlegfizetésben állapodtak meg, a kérdéses összegre vonatkozóan feltétlen bankgaranciát kérhetünk.

3.6 A megrendelésből eredő követelésekkel szemben jogunk van beszámítani minden olyan követelést, amely minket vagy egy belföldi, a csoportunkhoz tartozó (a német részvénytársasági törvény értelmében vett) kapcsolt vállalkozást megillet. A szállító kérésre megkapja e társaságok listáját.

4. Határidők és határidő-túllépések

4.1. A megrendelésben az áruk, munkák és szolgáltatások nyújtására megadott határidők kötelezőek. Annak megítélésének kritériuma, hogy a szállítmányok vagy a szerződésszegést orvosló utólagos javítások/szállítások időben érkeztek-e, az általunk megadott átvételi ponton történő átvétel időpontja. A beépítéssel vagy összeszereléssel járó áruk, valamint a munkák és szolgáltatások esetében az átvétel időpontja az irányadó. A határidők túllépése esetén a szállító felszólítás nélkül késedelembe esik.

4.2. Ha a szállítások, munkák és szolgáltatások vagy a szerződésszegés orvoslását célzó utólagos javítások/szállítások nyilvánvalóan késedelmet szenvednek, akkor haladéktalanul faxon értesíteni kell minket a késedelem okáról és időtartamáról, és döntést kell kérni. Minden egyes késedelem ellentételezéseként jogunkban áll megkövetelni, hogy a szállító a lehető leggyorsabb szállítási módot válassza külön díj nélkül. Az ésszerű meghosszabbított határidő lejártakor jogunk van a szerződéstől elállni, vagy - ha a szállítót lehet hibáztatni a késedelemért - kártérítést követelni. Ez nem érinti az esetleges további követeléseinket.

4.3. Ha a megállapodott határidőt a szállítónak felróható okból túllépik, minden megkezdett hét után jogosultak vagyunk kötbért követelni a megrendelés vagy a lehívás mindenkori értékének 1 %-áig, de legfeljebb 10 %-áig. Ez nem érinti az esetleges további követeléseinket. A teljesítés fenntartás nélküli elfogadása esetén a végkifizetésig követelhetünk kötbért, vagy beszámíthatjuk az esedékes kifizetésekbe.

5. Szállítás, szállítás és csomagolás

5.1 A gyárból és az eladási raktárból történő szállításokra a szállítási feltételeinket kell alkalmazni. A szállító köteles gondoskodni arról, hogy ezeket a feltételeket tudomásul vegye.

5.2 Eltérő megállapodás hiányában a szállítás díjmentesen és a szállító költségére történik az általunk megjelölt átvételi pontra.

5.3 Jogunk van megtagadni a nem megfelelően teljesített/értesített szállítások átvételét. Ez a szállító költségére történik.

5.4 A szállítások csak a szokásos nyitvatartási időnk alatt történhetnek. A szállítónak gondoskodnia kell arról, hogy ezeket a nyitvatartási időket tudomásul vegye.

6. A kockázat átadása és a tulajdonjog átruházása

6.1. A szállítások esetében az áru véletlen megsemmisülésének és véletlen romlásának veszélye a szállítót terheli mindaddig, amíg az áru a megadott átvételi helyen át nem érkezik. Telepítéssel vagy összeszereléssel járó szállítások, valamint munkák és szolgáltatások esetén a kockázat az átvételkor száll át. Ha egy szállítmányt garanciális eset miatt visszaküldenek, a kockázat az átrakodás befejezésekor száll át a szállítóra.

6.2 Az áru tulajdonjogát az átvételi helyen történő kirakodás befejeztével és a szállítólevél átadásával szerezzük meg.

7. A kimenő és bejövő áruk vizsgálata, határidő a hibák bejelentésére

Az áru átvételét követően azonnal megvizsgáljuk, hogy az árut a megrendelt mennyiségben szállították-e le, hogy az az általunk megrendelt típusú-e, és hogy keletkezett-e rajta külsőleg azonosítható szállítási sérülés, illetve hogy vannak-e egyéb hibák. Az ilyen azonnal azonosítható hibákról haladéktalanul értesítjük a szállítót. A rejtett hibákat a felfedezésüktől számított 14 napon belül közöljük. Az áru vizsgálatán és a hibák bejelentésén túlmenően semmilyen további kötelezettségünk nincs a szállítóval szemben.

8. Felelősség a hibákért

8.1. A szállító szavatolja, hogy árui, munkái és szolgáltatásai hibátlanok, a megállapodás szerinti célra alkalmasak, a megállapodás szerinti minőségűek, és hogy a megrendelésben megadott valamennyi garancia teljesül. Az elhasználódásnak kitett alkatrészek esetében a szállító legalább a szokásos üzemórák számának megfelelő, de legalább 12 hónapig garantálja, hogy ezek az alkatrészek hibátlanok lesznek (tartóssági garancia). A szállító szavatolja, hogy az általa szállított áruk, munkák és szolgáltatások megfelelnek a műszaki szabványoknak, a jogalkotó, a felügyeleti hatóságok, a munkáltatói felelősségbiztosítási szövetségek (Berufsgenossenschaften) és a VDE által előírt szabályoknak és irányelveknek a kivitelezés és a tervezés, a balesetmegelőzés és a környezetvédelem tekintetében. A szállító szavatolja továbbá, hogy sikeresen elvégezte az adott termékosztályra előírt összes környezeti hatásvizsgálatot.

8.2. Hacsak a törvény nem ír elő hosszabb időtartamot, a jótállási idő 24 hónap attól a naptól számítva, amikor a munkát vagy a rendszer egészét megrendelőnk átvette, de legfeljebb 36 hónap a veszélyátmenet időpontjától számítva. Az újonnan szállított alkatrészek és a hiba orvoslása érdekében végzett javítások esetében a jótállási idő a pótalkatrész leszállításának vagy felszerelésének, illetve a javítás befejezésének időpontjától számított 24 hónap. A jótállási időszak meghosszabbodik a hibák és a szállító által elvégzett javítási munkák miatti állásidővel.

8.3. Ha a 8.2. pontban meghatározott időszak alatt vagy a veszélyátmenet előtt vagy annak időpontjában, illetve a 8.2. pontban meghatározott időszak alatt hibát észlelünk, akkor a szállítót vagy felszólítjuk a hibátlan termék leszállítására, vagy a szerződésszegés orvoslása érdekében a hibák kijavítására. Ez vonatkozik azokra a szállítmányokra is, amelyeknél a vizsgálat csak mintára korlátozódott. A választásunk ésszerű belátásunk szerint történik. Az utólagos szállítás vagy javítás által okozott összes költség és kiadás (beleértve a termékeinkbe való beszerelés és a termékeinkből való eltávolítás költségeit, a szükséges szerelők vagy segédek biztosítását, beleértve az utazási költségeket, valamint a szállítás és az ártalmatlanítás költségeit) a szállítót terheli. A hibás szállítmányokat a szállító kockázatára és költségére kell visszaküldeni.

8.4. Eltérő megállapodás hiányában a beszállítónak haladéktalanul meg kell vizsgálnia az általunk visszaküldött és állítólag hibás árut, majd tájékoztatnia kell minket az eredményekről. Az áru hibás voltára vonatkozó állítás hallgatólagosan is megtörténhet. A "szállító" legkésőbb a visszaküldött áru kézhezvételét követő négy héten belül köteles értesíteni minket az eredményről. Ha ilyen értesítés nem történik, akkor a szállító költségére feltételezzük, hogy az ügy a jótállás hatálya alá tartozik.

8.5 Sürgős esetekben (pl. a részünkre felmerülő késedelem elkerülése vagy aránytalanul súlyos kár elhárítása érdekében), a szállító késedelmes szállítása vagy utólagos szállítása/javítása, a javítás indokolatlansága vagy a szállító azonnali megkezdésének vagy a javítás elvégzésének megtagadása esetén jogunk van a szállító költségére a hibákat magunk kijavítani. Amennyire lehetséges és ésszerű, először értesítjük a szállítót, és kérjük a szállító jelenlétét. A csere biztosítása nem érinti a szállító jótállási kötelezettségeit.

8.6. Ha a csere biztosítása sikertelennek, lehetetlennek vagy ésszerűtlennek bizonyul, vagy ha a szállító késlekedik vagy sikertelen a későbbi szállítással/javítással, akkor választhatunk, hogy vagy elállunk a szerződéstől, vagy csökkentjük a szállítási árat. Ez nem érinti a további törvényes követeléseket, mint például a garanciavállalás elmulasztásán alapuló követeléseket és a kártérítési igényeket.

9. Pótalkatrészek

A szállító a szállítás időpontjától számított 10 éves időtartamra garantálja az áruk és szolgáltatások működéséhez elengedhetetlenül szükséges összes összeszerelési csoport és pótalkatrész rendelkezésre állását. Ha a szállító megszegi ezt a kötelezettségét, jogunkban áll a szállító költségére a már nem rendelkezésre álló alkatrész másolatát elkészíteni. A beszállítónak e tekintetben minden támogatást meg kell adnia számunkra, például gyártási rajzokat kell biztosítania számunkra, és meg kell szereznie az esetlegesen szükséges tulajdonjogokat.

10. Termékfelelősség

10.1. A szállító köteles mentesíteni minket minden olyan kárigény alól, amely a szállító felelősségi körébe tartozó termékhiba miatt keletkezik. Kérésre a szállítónak igazolnia kell számunkra a megfelelő fedezettel rendelkező termékfelelősségbiztosítást.

10.2. Ha ilyen igazolást nem nyújtanak be, vagy ha a szállító nem hajlandó az általunk javasolt biztosítási összeg ésszerű emelésére, jogunk van a szerződéstől elállni és kártérítést követelni.

11. Ipari tulajdonjogok

A szállító garantálja, hogy semmilyen ipari tulajdonjog, beleértve a szerzői jogokat is, nem akadályozza a szerződés szerinti szállítást és a megrendelt tétel általunk történő felhasználását. Harmadik fél jogainak megsértése esetén ez feljogosít bennünket arra, hogy elálljunk a szerződéstől és kártérítést követeljünk a szállítótól (beleértve a jogi védelem és a perköltségek költségeit). A szállító köteles minket mentesíteni a jogtulajdonosok minden követelése alól. Amennyiben ez lehetséges vagy ésszerű, jogunkban áll követelni, hogy a szállító úgy módosítsa a szállított terméket, hogy az ésszerűen elfogadható módon ne sértse harmadik személyek jogait. Jogunk van arra is, hogy a szállító költségére minden szükséges hasznosítási jogot megszerezzünk.

12.    Rajzok, dokumentumok, titoktartás

12.1. A megrendelés előkészítése és teljesítése érdekében rendelkezésre bocsátott rajzok, szabványos specifikációs lapok, nyomdai másolatok, mérőeszközök, modellek, formák, minták, vázlatok, szerszámok és minden egyéb, a megrendelés előkészítése és teljesítése érdekében rendelkezésre bocsátott tárgyak, valamint az általuk megtestesített ismeretek teljes tulajdonjogát fenntartjuk. Ezek nem adhatók át harmadik félnek, és nem használhatók fel a szerződésen kívüli célokra a mi kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül. Ezeket szigorúan bizalmasan kell kezelni, és kérésre haladéktalanul vissza kell szolgáltatni. A szállító köteles azokat gondosan kezelni, biztonságban tartani, és saját költségén biztosítani a sérülések és elvesztés ellen. Minden javításhoz és módosításhoz először a mi kifejezett írásbeli hozzájárulásunk szükséges.

12.2 A specifikációink szerint készített rajzokhoz és termékekhez minden jogot fenntartunk. Az általunk kifizetett szerszámok és egyéb gyártási segédeszközök tulajdonjoga a fizetés után a szállítótól ránk száll át.

13. Követelések engedményezése

A jelen szerződésből eredő fizetési igények engedményezéséhez először a mi kifejezett írásbeli hozzájárulásunk szükséges.

14. A teljesítés helye

A teljesítés helye a szállítások, munkák és szolgáltatások esetében az a hely, ahol a tételeket felhasználják. A teljesítési hely a kifizetések esetében az a hely, ahol a fő telephelyünk van.

15. Joghatóság helye, alkalmazandó jog

15.1 Minden jogvitára, beleértve a váltókkal és csekkekkel kapcsolatos jogvitákat is, kizárólag Nürnberg az illetékes bíróság.

15.2 A szerződő felek közötti kapcsolatra a Németországi Szövetségi Köztársaság joga irányadó, kivéve a nemzetközi magánjog (IPR) rendelkezéseit. Kifejezetten megállapodnak abban, hogy az Egyesült Nemzetek 1980. április 11-i, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének (Bécsi Egyezmény/CISG) rendelkezései nem alkalmazandók.

16. Egyéb

16.1. Alvállalkozók vagy alvállalkozók igénybevételéhez először a mi kifejezett írásbeli hozzájárulásunk szükséges. Ez a hozzájárulás nem befolyásolja a szállító felelősségét.

16.2 A megrendelés feldolgozásához szükséges adatokat számítógépes rendszerben tároljuk. A szállító a megrendelés elfogadásakor ehhez hozzájárul.

16.3 A szállító köteles a szerződést bizalmasan kezelni, és csak akkor hivatkozhat erre a szerződésre referenciaszerződésként, ha ehhez előzetesen kifejezett írásbeli hozzájárulásunkat adtuk.

16.4 A szállítónak haladéktalanul értesítenie kell minket, ha a német jog vagy bármely más joghatóság joga szerint az összes vagy egyes áruja és szolgáltatása import- vagy exportkorlátozás alá esik.

16.5 A szállító köteles minket haladéktalanul írásban értesíteni a gyártási folyamat, a szoftver, az alvállalkozók és a gyártási hely változása esetén.