Verzió: 01.01.2021

Az ügyfélszolgálat általános szerződési feltételei

1 Általános rendelkezések

1.1 A Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH és leányvállalatai ("mi"/"minket") ügyfélszolgálata által teljesített minden olyan szolgáltatási megrendelésre, mint a karbantartási, javítási vagy szervizelési munkák ("Szolgáltatások"), a jelen Általános Szerződési Feltételek ("ÁSZF") vonatkoznak.
1.2 Az ÁSZF csak azokra az ügyfelekre vonatkozik, akik a német polgári törvénykönyv (BGB) 14. cikke szerinti vállalkozónak, közjogi jogi személynek vagy közjogi különalapnak minősülnek.
1.3 Az ÁSZF a mindenkori hatályos változatában keretmegállapodásként az ügyféllel kötendő jövőbeli szerződésekre is érvényes, anélkül, hogy minden egyes esetben újra hivatkoznunk kellene rá; az ÁSZF mindenkori hatályos változata a www.sumitomo-shi-demag.eu/de/agb.html weboldalon érhető el .
1.4 A jelen ÁSZF kizárólagosan alkalmazandó. Az ügyfél ettől eltérő, ellentétes vagy kiegészítő általános szerződési feltételei csak akkor és annyiban válhatnak a szerződés részévé, amennyiben és amennyiben azok érvényességéhez írásban, azaz írásban vagy szöveges formában (pl. levélben, e-mailben, faxon) kifejezetten hozzájárultunk. Ez a jóváhagyási követelmény minden esetben érvényes, például akkor is, ha szolgáltatásainkat az ügyfél ÁSZF-jének ismeretében fenntartás nélkül nyújtottuk.
1.5 A kétségek elkerülése végett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyféllel kötött egyedi megállapodások elsőbbséget élveznek a jelen ÁSZF-ekkel szemben. Az ilyen egyedi megállapodás tartalmára vonatkozóan az írásbeli szerződés vagy az általunk adott írásbeli visszaigazolás az irányadó; a felek fenntartják az ellenkező bizonyítás jogát.
1.6 A törvényi szabályok alkalmazhatóságára történő hivatkozások csak a kétségek elkerülése végett történnek. A törvényi szabályok tehát ilyen hivatkozás nélkül is alkalmazandók, kivéve, ha azokat a jelen ÁSZF közvetlenül módosítja vagy kifejezetten kizárja.
1.7 A költségbecslések, rajzok és egyéb dokumentumok szellemi tulajdonjogát és szerzői jogait fenntartjuk; az ügyfél csak a mi hozzájárulásunkkal teheti azokat harmadik fél számára hozzáférhetővé.

2 Szerződéskötés

2.1 Kereskedelmi ajánlataink változhatnak és nem kötelező érvényűek. Ez akkor is érvényes, ha a megrendelő rendelkezésére bocsátottunk katalógusokat, műszaki dokumentációkat (pl. rajzokat, terveket, számításokat, kalkulációkat, becsléseket, DIN-szabványokra való hivatkozásokat), egyéb termékleírásokat vagy dokumentumokat - akár elektronikus formában is.
2.2 Ellenkező megállapodás hiányában a szerződés csak akkor tekinthető megkötöttnek, ha a megrendelő ellenjegyzi a megrendelés visszaigazolását.

3 Árak, fizetések és tulajdonjog fenntartása

3.1 A szolgáltatási díjak a törvényes általános forgalmi adó nélkül, egyedileg kerülnek megállapításra.
3.2 Az előre nem egyeztetett és az Ügyfél kérésére teljesített Szolgáltatásokat az aktuális árjegyzékünk szerint külön számlázzuk. Ugyanez a szabály vonatkozik azokra a szolgáltatási tételekre is, amelyek nem szerepelnek kifejezetten a költségbecslésben, azonban szükségesek az elfogadott Szolgáltatások teljesítéséhez.
3.3 Külön megállapodás hiányában a kifizetéseket a számla kiállításától és az érintett szolgáltatás átvételétől számított két héten belül levonások nélkül kell a számlánkra teljesíteni.
3.4 A megrendelőt csak akkor illeti meg a beszámítási és visszatartási jog, ha a megrendelő ellenkövetelései nem vitatottak, bírói döntésre érettek vagy jogerőre emelkedtek. A fentiek nem érintik a megrendelő ellenkövetelési jogait hiányos teljesítés esetén.
3.5 Amennyiben a szerződés megkötése után nyilvánvalóvá válik (pl. fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kereset benyújtása miatt), hogy díjkövetelésünket a megrendelő fizetési képtelensége veszélyezteti, jogunk lesz a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a teljesítést megtagadni és a szerződéstől - szükség esetén határidő kitűzése után - elállni (BGB 321. §). Egyedi tételek (egyedi termékek) gyártására vonatkozó szerződés esetén azonnali hatállyal bejelenthetjük elállásunkat, a törvényi rendelkezések sérelme nélkül, hogy határidő kitűzésére nincs szükség.
3.6 A tulajdonjogot a teljes fizetésig fenntartjuk, kivéve, ha a beszerelt tartozékok vagy pótalkatrészek a megrendelés tárgyának lényeges részét képezik.

4 Határidők, szolgáltatások

4.1 A Szolgáltatás teljesítési helye és időtartama egyedileg kerül egyeztetésre. A szállítási határidők csak akkor kötelező érvényűek, ha azokat írásban megerősítettük. A meghatározott időpontra történő szállítást feltételező ügylet csak akkor minősül megkötöttnek, ha erről kifejezetten megállapodtunk. Hacsak nem állapodtak meg egyedileg szállítási határidőről, a Szolgáltatásokat a szerződéskötés időpontjától számított két héten belül nyújtjuk.
4.2. Ha a megállapított szállítási ütemterveket és időpontokat vétkesen nem tartják be, a szerződésszegő félnek ésszerű határidőt szabunk a teljesítésre; a késedelmi szankciók e határidő betartása nélkül, további értesítés nélkül kezdenek érvénybe lépni, ha a határidőt nem tartják be.
4.3 Ha késedelembe esünk a szállítással, és emiatt a megrendelőt kár éri, a megrendelő átalányösszegű kártérítést követelhet a késedelemmel okozott kárért. Az átalányösszeg a késedelem minden egyes teljesített naptári hetére 0,5%, de összesen legfeljebb a késedelmes teljesítésért fizetendő nettó díj (szolgáltatási ár) 5%-a. Fenntartjuk a jogot annak bizonyítására, hogy az ügyfelet nem érte kár, vagy a kár lényegesen kisebb, mint a fent említett átalány-kártérítés. A késedelmes teljesítésből eredő további követelések kizárólag a jelen szerződés 8. pontja szerint szabályozhatók. 
4.4 A fentiek nem érintik a megrendelőnek a jelen ÁSZF 8. szakasza szerinti jogait és a törvényes jogainkat, különösen a teljesítési kötelezettség alól mentesítő helyzetekben (pl. a teljesítés lehetetlensége vagy ésszerűtlensége és/vagy utólagos teljesítés miatt).
4.5 Ha a megrendelő késedelembe esik az átvétellel, nem működik együtt, vagy megszegi az együttműködési kötelezettségét, vagy ha a teljesítés a megrendelőnek felróható egyéb okból késik, akkor jogosulttá válunk az ebből eredő kár megtérítésére, beleértve a többletköltségek (pl. tárolási költségek) megtérítését is. Az átalány-kártérítés mértéke a nettó szerződéses érték 0,5%-a a késedelem minden teljesített naptári hetére, de semmiképpen sem haladhatja meg a nettó szerződéses érték 5%-át. Fenntartjuk a jogot magasabb kártérítés bizonyítására és a törvényes igények érvényesítésére (különösen a többletköltségek megtérítésére, méltányos kártérítésre, felmondásra); az átalánykártérítés minden esetben beszámításra kerül a további pénzkövetelésekbe. Az ügyfél jogosult bizonyítani, hogy egyáltalán nem vagy a fent említett átalánykártérítésnél lényegesen alacsonyabb kárt szenvedtünk el.
4.6 A megrendelt Szolgáltatások körén túlmenően a megrendelő külső alkatrészeivel nem kerül sor a teljes berendezés tesztelésére.
Különösen nem kerül sor:
- annak ellenőrzésére, hogy a teljes berendezés a külső alkatrészekkel együtt teljes-e, valamint hogy a berendezés és a biztonsági berendezések megfelelnek-e a vonatkozó előírásoknak és a technika mindenkori állásának;
- a teljes berendezésen általunk elvégzett bármilyen módosítást/korszerűsítést követően a DGUV 3. szabályának megfelelő külön elektromos vizsgálatra. (Szolgáltatásaink részeként nem ajánljuk fel és nem végezzük el az üzemeltető által a DGUV 3. számú előírás szerint előírt időszakos ellenőrzéseket).

5 Az Ügyfél együttműködési kötelezettségei

5.1 Az alábbiakban az 5.3, 5.4 és 5.5 pontban részletezett együttműködési kötelezettségek megszegése a Szolgáltatások teljesítését károsíthatja, késleltetheti vagy meghiúsíthatja. Ezért az Ügyfél vétkességen alapuló felelősséget vállal azért, hogy ezen együttműködési kötelezettségeket teljesítse.
5.2. Fenntartjuk a jogot, hogy az 5.1. pont szerinti együttműködési támogatási szolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettség megszegése esetén törvényes igényeket érvényesítsünk (különösen kártérítési igényt, többletköltségek megtérítését, ésszerű kártérítést, felmondást).
5.3 Az ügyfél által biztosítandó feltételek előfeltétele:
5.3.1 Telepítési hely
A gépet száraz és jól szellőző zárt térben való üzemeltetésre szánják.
Az esetleges tárolás és az üzemeltetés során biztosítandó környezeti feltételeknek - mint pl. a hűtővíz/gép hűtése, a környezeti levegő hőmérséklete, a levegő páratartalma és a telephely magassága - az EN60204-1 szabvány szerinti alábbi értéktartományokon belül kell lenniük, vagy meg kell felelniük a gép kezelési útmutatójában megadott értéktartományoknak.

Értéktartományok:

Környezeti levegő hőmérséklete

 

Minimális: +10°C (50°F).

Maximális: +40°C (104°F).

 

Nagyon meleg és hideg környezet esetén további intézkedések javasoltak.

 

EN60204-1(2007), B melléklet.

Hűtővíz/

Géphűtés

 

Minimális: +15°C (59°F).

[Kondenzáció elleni védelem]

Maximális: +35°C (95°F).

 

A hűtővíz-bemenet maximálisan megengedett víznyomása 6 bar.

A szükséges hűtőteljesítmény biztosításához a hűtővíz-bemenet és a hűtővíz-kiáramlás között ≥ 3 bar nyomáskülönbségre van szükség, a munkaciklustól függően.

 

A gépspecifikusan megengedett értékeket mindig a gép kezelési útmutatójában találja meg.

Levegő páratartalma (nem kondenzáló!)

 

Minimális: 20%.

Maximális: 50%.

Magas relatív páratartalom csak alacsonyabb hőmérsékleten megengedett (pl. 90% 20°C-on).

 

Lásd EN60204-1

Helyszín magassága

 

A tengerszint feletti 1000 m (3300 láb) magasságban lévő telepítési helyek esetében műszaki kiigazításokra lehet szükség.

 

Lásd EN60204-1

5.3.2 Az elektromágneses összeférhetőségi követelményeknek meg kell felelniük az EK EMC-irányelvének (2014/30/EU).
5.3.3 Csarnok padlója
A padló egyenetlensége nem haladhatja meg a 8 mm-t a teljes gép telepítési területén az összes gépcipő között.
5.3.4 Gyártócsarnok
Az egyes gépek/szerelési egységek leszállítása és kirakodása előtt a megrendelőnek a következőket kell biztosítania: 
a) A gyártócsarnok (pl. a csarnoktető, az oldalfalak, a kapuk, az ablakok, a csarnokvilágítás, a fűtés) teljesen kész legyen; 
b) A gyártócsarnok kapujának szélessége és magassága kellően nagy legyen a teherautók számára;
c) Az ügyfélnek minden szükséges utasítást át kell adnia személyzetünknek;
d) Elegendő helynek kell lennie ahhoz, hogy a gépeket/szerelési egységeket közvetlenül a gép felállítási helyén lehessen kirakodni; 
e) Minden oldalról elegendő megközelíthetőséget kell biztosítani a gépen végzett szerelési munkákhoz;
f) Működőképes daruk és emelőberendezések kezelőszemélyzettel (daru, autódaru, árboc stb.) és emelőköteleknek kellő teherbírással kell rendelkezésre állniuk;
g) Az áramellátásnak rendelkezésre kell állnia;
h) A bekötési teljesítménynek az áramköri rajz szerint rendelkezésre kell állnia;
i) A hűtővízcsatlakozásnak és a sűrített levegőellátásnak rendelkezésre kell állnia;
j) Targoncáknak rendelkezésre kell állniuk (szükség esetén a személyzetünknek is lehetőséget kell biztosítani a használatukra);
k) Minden főcsatlakozásnak készen kell állnia a géphez;
l) Beltéri szerelés esetén a szerkezetnek időjárásállónak és télen fűtöttnek kell lennie, hogy a szerelés normál munkakörülmények között folyhasson, és az anyag állapota ne sérüljön.
5.3.5. Alapozás
a) Az ügyfélnek kell a csarnok padlójába/alapozásába fúrnia a padlóhorgonyzást és a védőburkolatokat.
b) Az ügyfélnek kell a gép alapra helyezése előtt meghatározni a pontos szerelési pozíciót, és ezt a pozíciót a padlón megjelölni.
c) Az alapozásnak meg kell felelnie az 5.3.3. és 5.5. pont szerinti előírásainknak.
5.4. Általános együttműködési kötelezettségek
5.4.1. A megrendelőnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a munkát időben megkezdhessük és akadályoztatás vagy megszakítás nélkül elvégezhessük.
5.4.2 A megrendelő köteles biztosítani az 5.3. pontban meghatározott feltétel-előfeltételeket, és minden helyszíni és egyéb előkészítő munkát szakszerűen és időben, saját kockázatára és költségére elvégezni.
5.4.3 Munkatársainkat csak akkor hívhatjuk be, ha minden előkészítő munka befejeződött és az 5.4.2 pontban meghatározott feltételek biztosítottak.
5.4.4 A megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szükséges beutazási, kiutazási, tartózkodási, munkavállalási okmányok vagy egyéb engedélyek beszerezhetők legyenek személyzetünk számára.
5.4.5 Az ügyfél köteles saját költségén a szükséges balesetvédelmi intézkedéseket megtenni. Az ügyfélnek kifejezetten fel kell hívnia a figyelmünket különösen arra, hogy hol kell különös figyelmet fordítani az ügyfélre és más vállalkozókra, vagy a vonatkozó nem törvényes előírásokat be kell tartani.
5.4.6 Munkavédelem
a) A munkavégzés során betartjuk a szerelési helyszínen érvényes jogszabályi előírásokat. Az összeszerelés helyszínén érvényes további, nem törvényes biztonsági és egyéb előírásokat csak akkor tartjuk be, ha azokat a megrendelő az 5.4.5. pont értelmében a tudomásunkra hozta, és azokat kifejezetten írásban elismertük.
m) A megrendelő a maga részéről köteles betartani a szerelési helyszínre vonatkozó törvényes, hatósági és szakszervezeti előírásokat és rendeleteket, szükség esetén intézkedéseket tenni a balesetek megelőzése, valamint a személyzetünk és vagyonunk védelme érdekében, és minden esetben betartani a megrendelő tudomására hozott vállalkozói munkavédelmi és egészségvédelmi intézkedéseket.
n) A munkavégzést bármikor jogosultak vagyunk megtagadni vagy felfüggeszteni, ha a munkavédelem nem biztosított.
5.4.7. A megrendelő köteles a megrendelő telephelyén tárolt szerelendő anyagokra tűz, víz, lopás és harmadik személyek által okozott károk elleni biztosítási kötvényt kötni. Kérésünkre az ügyfélnek megfelelő bizonyítékot kell szolgáltatnia az ilyen biztosítás meglétéről. 
5.4.8. A megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a megrendelő kezelésében lévő, a szerelési helyszínre vezető szállítási utak használható állapotban legyenek, maga a szerelési helyszín pedig munkakész állapotban legyen, és a szerelési helyszín megközelítése ne legyen akadályozva, valamint minden szükséges szolgalmi és útjogot beszereztek.biztosítás. 
5.5 A megrendelő különleges együttműködési kötelezettségei
Az alábbi szolgáltatások nem tartoznak a szállítási és szolgáltatási körünkbe, de a megrendelő saját kockázatára és költségére köteles gondoskodni azok időben történő elvégzéséről: 
5.5.1 Energia és berendezések
- Minden áramellátó vezeték és biztonsági berendezés (szerelvények, szűrők, szelepek stb.) kell felszerelni az elektromos energia, sűrített levegő, gőz, víz és hőközlő anyag ellátó és visszavezető vezetékekben a megrendelő központi ellátóegységétől a gép főcsatlakozásaiig;
- minden elektromos erőműnek és alállomásnak a magas- és alacsonyfeszültségű ellátáshoz a helyén kell lennie;
- minden egységnek és berendezésnek a vészhelyzeti áramellátáshoz a helyén kell lennie. 
5.5.2 Telepítés és alapozás
- a gép és a védőburkolatok felszerelése;
- minden tartó és alapkeret a konténerek elhelyezésére; csővezetékek és kezelőállványok; acélállványok, leállások, lépcsők, létrák, korlátok; az álló és mozgó gépalkatrészek burkolatai; a fali és mennyezeti átvezetések az állványokhoz;
- minden föld feletti és föld alatti kábel- és vezetékcsatorna, valamint a sínek és azok rögzítései;
- minden berendezés a légkondicionálás, szellőzés, szellőzők, helyiségfűtés és világítás számára.
5.5.3 Helyi biztonsági előírások
- Minden védő- és biztonsági berendezés a helyi előírásoknak megfelelően a földelés, villámvédelem, védőburkolatok és tűzoltás tekintetében.

6 Átvétel

6.1 Az átvételt indokolatlan késedelem nélkül az átvételi időpontban, illetve az átvételi készségről szóló értesítésünket követően kell elvégezni.
6.2 A megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt jelentéktelen hibák miatt, a megrendelő 7. pont szerinti jogainak sérelme nélkül. 

7 Jótállás

7.1 A megrendelő jogaira a törvényes rendelkezések vonatkoznak a dologi és a jogcím hibák esetén, hacsak az alábbiakban másként nem rendelkezünk.
7.2 A 10.2. pont ezen felül a szoftverhibák esetében alkalmazandó.
7.3     A megrendelő kártérítési vagy elvesztegetett kiadásokra vonatkozó igényei hibák esetén kizárólag a 8. pontban foglaltak szerint fogadhatók el, és egyébként kizárásra kerülnek.

8 Felelősség, szabad felmondási jog

8.1 Kártérítési felelősségünk - a felelősség jogalapjától függetlenül - a deliktuális felelősségünk keretein belül szándékosság és súlyos gondatlanság esetén áll fenn. Könnyű gondatlanság esetén - a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően (pl. a saját ügyek intézése során tanúsított megfelelő gondosságra vonatkozóan) enyhébb felelősségi mérce mellett - kizárólag a következőkért felelhetünk:
8.1.1 az élet, a testi épség vagy az egészség sérüléséből eredő károkért, valamint 
8.1.2 a lényeges szerződéses kötelezettség (olyan kötelezettség, amelynek teljesítése a szerződés szerinti megfelelő teljesítés előfeltétele, és amelynek teljesítésére a szerződő fél általában számít - és számíthat) megszegéséből eredő károkért; ebben az esetben azonban felelősségünk az előre látható és tipikus kár megtérítésére korlátozódik. 
8.2. A 8.1. pont szerinti felelősségi korlátozások akkor is érvényesek, ha a kötelességszegés olyan felek által vagy javára történik, akiknek a hibájáért a törvényi rendelkezések szerint felelősek vagyunk. Nem vonatkoznak arra az esetre, ha csalárd módon eltitkoltunk egy hibát vagy garantáltuk a berendezés minőségét, valamint a termékfelelősségi törvény szerinti igényekre.
8.3. Az ügyfél csak abban az esetben mondhatja fel a szerződést olyan kötelezettségszegés miatt, amely nem kapcsolódik hibához, ha a kötelezettségszegés nekünk felróható. Az ügyfél szabad felmondási joga (különösen a BGB 650. és 648. cikke szerint) kizárt. Minden más tekintetben a törvényi előírások és jogkövetkezmények érvényesek.

9 Követelés elévülési idő

9.1 A 634a. cikk (1) bekezdésétől eltérően a 634a. cikk (1) bek. 1. sz. 1. és sz. 3. §-a ellenére a BGB 6346.§ (1) bekezdésének 6346.§ (3) bekezdése ellenére a dologi és jogcímhibákból eredő igények általános elévülési ideje az átvételtől számított egy év. 
9.2 A fenti, a mű- és szolgáltatási szerződésekről szóló törvény szerinti elévülési határidők a megrendelő hibán alapuló szerződéses és szerződésen kívüli kártérítési igényeire is vonatkoznak, kivéve, ha a rendes törvényes elévülési határidő (BGB 195. és 199. cikke) alkalmazása az adott esetben rövidebb elévülési időt eredményezne. Az ügyfélnek a 8.1. pont 1. mondata és a 8.1.1.1. pont 2. bekezdése, valamint a termékfelelősségi törvény szerinti kártérítési igényei azonban kizárólag a törvényes elévülési határidők szerint évülnek el.

10 A szoftver használata, szoftverhibák

10.1 Amennyiben a szoftver a szállítási terjedelem részét képezi, a megrendelő nem kizárólagos jogot kap a szállított szoftver használatára, beleértve annak dokumentációját is. A szoftver az erre a célra szánt szállított tárgyon történő használatra kerül átadásra. Az ilyen szoftver egynél több rendszeren történő használata tilos. A megrendelő csak a törvény által megengedett mértékben (a szerzői jogról szóló törvény 69a. és azt követő cikkei) reprodukálhatja, átdolgozhatja, fordíthatja vagy konvertálhatja a szoftvert a tárgykódból a forráskódba. Az ügyfél vállalja, hogy nem távolítja el a gyártó adatait (különösen a szerzői jogi megjegyzéseket), és nem változtatja meg azokat előzetes kifejezett hozzájárulásunk nélkül. A szoftverrel és a dokumentációval kapcsolatos minden egyéb jog, beleértve azok másolatait is, nálunk vagy a szoftver szállítójánál marad. Allicencek adása nem megengedett.
10.2. A 7. pontban említett hibajogok és jogok nem vonatkoznak a szoftverre a szerződésben vagy a kísérő dokumentációban foglaltaktól való csak jelentéktelen eltérések, illetve a nem reprodukálható hibák esetén.

11 Záró rendelkezések

11.1 Az általunk nyújtandó szolgáltatások teljesítési helye az a hely, ahol a szolgáltatásokat nyújtani kell. A megrendelő fizetési kötelezettsége tekintetében a teljesítés helye a számlánkon feltüntetett pénzforgalmi intézmény.
11.2 Az ÁSZF-re hivatkozó szerződésből eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő valamennyi jogvitára Nürnberg (Németország) a kizárólagos joghatóság. Ugyanakkor minden esetben jogosultak vagyunk arra is, hogy az általunk a jelen ÁSZF vagy előzetes egyedi megállapodás alapján nyújtott szolgáltatások teljesítési helyén vagy az ügyfél általános illetékességi helyén is pert indítsunk. Az irányadó törvényi rendelkezések, különösen a kizárólagos joghatóságra vonatkozó rendelkezések nem érintik ezt.
11.3 A jelen ÁSZF-re, valamint a köztünk és az ügyfél között fennálló szerződéses kapcsolatra a Német Szövetségi Köztársaság joga irányadó, a nemzetközi egységes jog (különösen az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezménye/CISG) kizárásával.
11.4 Ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezése vagy más megállapodások hatálya alá tartozó bármely rendelkezés érvénytelennek bizonyul vagy érvénytelenné válik, ez nem érinti az összes többi rendelkezés vagy megállapodás érvényességét.