Verzió: 2023.09.01.

1. Általános rendelkezések

1.1 A jelen „Általános Szerződési Feltételek pótalkatrészek belföldi és külföldi értékesítésére” („ÁSZF”) a Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Hungaria Kft. (a továbbiakban: "mi" vagy a névmás ragozott formái, illetve „Sumitomo”) valamennyi pótalkatrészének szállítására és szolgáltatására (beleértve az ajánlatokat, tanácsadást és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat) érvényesek. Az ÁSZF kizárólag azokra az ügyfelekre (”Vevő”) vonatkozik, akik nem minősülnek a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztónak.

1.2 Ezenkívül az ÁSZF a Vevővel kötött szerződések keret-megállapodásaként is szolgál, anélkül, hogy erre minden egyes konkrét esetben külön hivatkoznánk, az ÁSZF jelenlegi verziója a hungary.sumitomo-shi-demag.eu/gtc oldalról letölthető.

1.3 A jelen ÁSZF kizárólagosan érvényes. A Vevő általános szerződési feltételei csak akkor válhatnak a szerződés részévé, amennyiben azok alkalmazásához az egyedi megállapodásban, írásban (levélben vagy e-mailben) kifejezetten hozzájárultunk. Ha a Vevő általános szerződési feltételei is alkalmazandóak és annak tartalma a Sumitomo által használt ÁSZF rendelkezéseivel ellentétes, úgy eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen ÁSZF az elsődlegesen irányadó. A kifejezett hozzájárulásra vonatkozó követelmény minden esetben érvényes, például akkor is, ha kikötés nélkül, a Vevő általános szerződési feltételeinek teljes ismeretében teljesítünk.

1.4 A kétségek elkerülése érdekében felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Vevővel kötött, egyedi írásbeli megállapodások elsőbbséget élveznek a jelen ÁSZF-el szemben. Az ilyen egyedi megállapodás tartalmára vonatkozóan a felek által megkötött írásbeli szerződés vagy ennek hiányában a Vevő megrendelésére adott, Vevő által visszaigazolt ajánlatunk tartalma az irányadó; a Sumitomo fenntartja a jogot ennek az ellenkezőjének a bizonyítására.

1.5 Az irányadó hatályos jogszabályok a jelen ÁSZF mellett alkalmazandóak, amennyiben azok nem ellentétesek az ÁSZF-el. Amennyiben a jogszabályok rendelkezései és az ÁSZF között ellentét van, úgy az ÁSZF rendelkezései élveznek elsőbbséget, ide nem értve azt az esetet, amikor az adott jogszabályi rendelkezés kógens, azaz eltérést nem engedő szabályozás. Eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezés esetén a jogszabályi rendelkezés az irányadó.

1.6 A költségbecslésekre, tervrajzokra és más dokumentumokra vonatkozó jogokat és szerzői jogokat fenntartjuk; a Vevő nem közölheti azokat harmadik személyekkel és nem teheti hozzáférhetővé az előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül.

2. Szerződéskötés

2.1 Az ajánlatainkat a Vevőnek írásban vissza kell igazolnia (megrendelés). A Sumitomo az ajánlata kötöttségének idejét meghatározhatja. Ha a Sumitomo az ajánlata kötöttségének idejét nem határozza meg, az ajánlati kötöttség megszűnik:
a. jelenlevők között tett ajánlat esetén, ha a Vevő az ajánlatot késedelem nélkül el nem fogadja;
b. távollevők között tett ajánlat esetén annak az időnek az elteltével, amelyen belül a Sumitomo - az ajánlatban megjelölt szolgáltatás jellegére és az ajánlat megtételének módjára tekintettel - a válasz megérkezését a Vevőtől rendes körülmények között várhatta;
c. az ajánlat Vevő általi visszautasításával.

2.2 Eltérő megállapodás hiányában a szerződés akkor jön létre, ha a Vevő megrendelését a Sumitomo írásban (levélben vagy e-mailben) visszaigazolta.

2.3 A Vevő a visszaigazolás megküldésével (megrendelés) elismeri, hogy lehetősége volt a jelen ÁSZF tartalmának megismerésére és azt el is fogadja. Jelen ÁSZF kizárólag abban az esetben minősül el nem fogadottnak, amennyiben a Vevő az ÁSZF alkalmazása ellen vagy az ÁSZF valamely rendelkezése ellen a Sumitomo ajánlatára megtett visszaigazolásban kifejezetten tiltakozik. Ebben az esetben a Sumitomo eldöntheti, hogy fenntartja-e az ajánlatát vagy sem, melyről a másik felet írásban értesíti. Ha a felek között a jogviszony létrejön, úgy az adott kérdést a felek külön szerződésben szabályozzák.

3. Ár, fizetés és tulajdonjog-fenntartás

3.1 Eltérő megállapodás hiányában a szállítások árai EXW (INCOTERMS 2020) paritással értendők csomagolás nélkül, de a törvényes általános forgalmi adóval együtt.

3.2 Az összeszerelési szolgáltatásokat nem tartalmazza az ár, valamint csak akkor és csak olyan mértékben teljesítjük azokat, amennyiben arról külön megállapodás született, külön díj ellenében és a 10. pontban meghatározott feltételek mellett.

3.3 Eltérő megállapodás hiányában a fizetést a Sumitomo bankszámlájára kell teljesíteni, levonás nélkül, a számlázástól és az átvételtől számított kettő (2) héten belül.

3.4 A Vevőt csak akkor illeti meg a beszámítás joga, ha ellenkövetelései jogerős bírósági ítéleten, jogerős fizetési meghagyáson vagy a Sumitomo legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt tartozáselismerésén alapulnak. Visszatartási jog gyakorlására a Vevő nem jogosult.

3.5 Jogunkban áll, hogy a szállítást bármikor – még folyamatos üzleti kapcsolat keretében is – teljes egészében vagy részben kizárólag előrefizetés ellenében teljesítsük. Az erre vonatkozó kikötést legkésőbb akkor jelentjük be, amikor a Vevő megrendelését visszaigazoljuk.. Amennyiben a szerződés megkötése után nyilvánvalóvá válik (pl.ha a Vevő ellen csőd-, felszámolási, egyéb fizetésképtelenség megállapítása iránti vagy megszüntetés iránti
eljárás indul vagy a Vevő a fizetéseit beszüntette), hogy a vételárra vonatkozó követelésünk kifizetése veszélyben van amiatt, hogy a Vevő nem képes teljesíteni,, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jogunkban áll a teljesítés megkezdése előtt a szerződéstől írásban elállni, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondani. A fentiek nem alkalmazhatóak, ha a Vevőt az előrefizetésre felszólítottuk, és a Vevő a vételárat határidőben és maradéktalanul megfizette részünkre.

3.6 A leszállított árura vonatkozó tulajdonjogunkat mindaddig kifejezetten fenntartjuk, azaz az áruk kizárólagosan és tehermentesen mindaddig a Sumitomo tulajdonát képezik, ameddig a Vevő valamennyi, a szerződésből eredő teljesítési (fizetési és esetleges egyéb) kötelezettségének maradéktalanul eleget nem tesz (tulajdonjog-fenntartással érintett áru). A Vevő vételár és szerződéses jogviszonyból származó egyéb fizetési kötelezettsége akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az maradéktalanul a Sumitomo pénztárába befizetésre vagy átutalás esetén a Sumitomo bankszámláján maradéktalanul és jóváírásra kerül.
Amennyiben a Vevő szerződéses kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, különösen, de nem kizárólagosan a fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Sumitomo – az áruk tulajdonjogának fenntartására is tekintettel – jogosult arra, hogy előzetes értesítést követően az árukról leltárt készítsen, az áruk meglétét ellenőrizze, azok állapotát megfelelő módon dokumentálja. A Vevő szerződéses kötelezettsége teljesítésének elmulasztása vagy késedelme esetén a Sumitomo jogosult a szerződéstől történő elállás és bármilyen külön értesítés nélkül, a tulajdonjogának és vagyoni érdekeinek biztosítása céljából és érdekében, minden korlátozás és megkötés nélkül a Vevő részére leszállított és átadott árukat, a feleknek a jelen ÁSZF ezen pontjában rögzített megállapodása és közös akarata alapján, ez esetben kölcsönösen jogosnak minősített önhatalommal ismét birtokába venni. A Vevő már most felhatalmazza a Sumitomo-t arra, hogy ezen körülmények fennállása esetén a szokásos nyitvatartási időben üzlethelyiségeibe, székhelyére, telephelyére haladéktalanul belépjen és az árukat ismét birtokba vegye.
A Sumitomo – tulajdonjogának fenntartására tekintettel – megkötés nélkül ugyanilyen módon jogosult az áru birtokbavételére, amennyiben a Vevő a teljesítéssel ugyan késedelembe még nem esett, de gazdasági helyzetében olyan kedvezőtlen változás állt be vagy olyan kedvezőtlen változás várható, amely miatt a szerződés általa történő teljesítése a Sumitomo megítélése szerint kétségessé vált, vagy vele szemben felszámolási eljárást, esetleg csődeljárást, kényszertörlési eljárást kezdeményeztek, illetve fizetésképtelenségét megállapították vagy bármely ok folytán a Vevő szerződésszerű teljesítése a Sumitomo megítélése szerint veszélybe került vagy kétségessé vált.
A Vevő gazdálkodási/gazdasági helyzetének kedvezőtlenebbé válásáról haladéktalanul köteles a Sumitomo-t értesíteni, amelyről a Sumitomo kérésére további részletes írásbeli tájékoztatást köteles adni.
Az áru visszavétele, valamint a tulajdonjog fenntartásának érvényesítése nem jelenti a szerződéstől való elállást, kivéve, ha ezt írásban kifejezetten kijelentjük.
A leszállított áruk Vevő általi esetleges megmunkálása vagy átalakítása, beépítése, szerkezeti egységként bármilyen módon történő felhasználása a Sumitomo előzőekben írt tulajdonjogát, igényérvényesítési lehetőségét nem érinti, azok azt semmilyen módon nem korlátozzák. Mindezen esetekben a Sumitomo – tulajdonjogának
érvényesítése érdekében – jogosult az áru bármely okból történő birtokbavétele során a beépítéssel, megmunkálással létrejött teljes dolog birtokbavételére. A Sumitomo tulajdonjoga a teljes, beépítéssel, megmunkálással létrejött új dologra olyan tulajdoni arányban áll fenn vagy jön létre, amilyen értéket annak eladáskori ára az új dolog igényérvényesítéskori értékéhez képest képez.

3.7 A Vevő köteles a tulajdonjog-fenntartással érintett árura a saját költségére biztosítást kötni lopás, törés, tűz, víz és egyéb kár ellen a velünk szemben fennálló kötelezettségei idejére és ezt kérésünkre köteles felénk igazolni. Jogunkban áll a tulajdonjog-fenntartással érintett árura a Vevő költségére biztosítást kötni, amennyiben a Vevő a fenti biztosításokat saját maga bizonyíthatóan nem kötötte meg.

3.8 A Vevő köteles a tulajdonjog-fenntartással érintett árut kifogástalan állapotban fenntartani; a Vevő köteles folyamatosan tájékoztatni bennünket a tulajdonjog-fenntartással érintett árukról, különösen azok helyszínéről. A Vevő nem jogosult a tulajdonjog-fenntartással érintett áruk eladására, elzálogosítására, biztosítékként történő engedményezésére, bérbeadására, használatba adására vagy más módon történő átruházására, megterhelésére, ill. a számunkra bejelentett helyszín megváltoztatására. A Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni bennünket, a tulajdonjogunkat – különösen a leszállított áruk harmadik személyek által történő lefoglalása, elkobzása vagy egyéb intézkedése révén – fenyegető minden veszélyről és azok elhárítása érdekében köteles minden szükséges intézkedést megtenni, továbbá köteles az adott harmadik személyt a fennálló tulajdonjogunkról haladéktalanul tájékoztatni. A fentiek miatt bekövetkezett vagy a tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredő minden kárért a Vevőt teljes anyagi és jogi felelősség terheli.

3.9 A szerződésnek a Vevő által történő megszegése, különösen fizetési késedelem esetén jogunkban áll a szerződéstől a jogszabályoknak megfelelően elállni. Mindezeken túl fenntartjuk a jogunkat a további jogi igények érvényesítésére..

3.10 A Sumitomo bármikor, de legfeljebb a teljes vételár megfizetéséig jogosult a tulajdonjog-fenntartással érintett árura vonatkozó tulajdonjog-fenntartás tényét és a Vevő személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásba vagy a megfelelő lajstromba bejegyeztetni. A Vevő köteles együttműködni és minden jognyilatkozatot késedelem nélkül a saját költségén megadni a tulajdonjog-fenntartás hitelbiztosítéki nyilvántartásba és más közhiteles nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében vagy amennyiben szükséges, közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalása során.

4. Szállítás és a kárveszély átszállása

4.1 A Sumitomo és a Vevő közötti egyéb írásbeli megállapodás hiányában a szállításokra és a kárveszély átszállására az alábbi rendelkezések az irányadóak.
Eltérő megállapodás hiányában a szállítás EXW (INCOTERMS 2020) paritás szerint történik.
Egyéb megállapodás hiányában a szállításaink a mi üzemünkbe (szállítóüzem) történnek. Ha szolgáltatást (pl. összeszerelést) is kell nyújtanunk, az árut egyéb megállapodás hiányában oda szállítjuk, ahol a szolgáltatásokat nyújtani kell.
Átvételi késedelem esetén a kárveszély átszáll a Vevőre abban az időpontban, amikor az áru átvételére köteles lett volna.

4.2 Részteljesítés csak a Vevő és a Sumitomo között létrejött előzetes írásbeli megállapodás esetén lehetséges, a Sumitomo érdekeinek figyelembe vételével, különösen a szolgáltatás jellegére, valamint a részteljesítés módjára tekintettel.

5. Határidők, teljesítési akadályok

5.1 A szállítási határidőről egyedileg kell megállapodni. A szállítási határidők csak akkor kötelező jellegűek, ha azokat előzetesen írásban visszaigazoltuk. Fix határidős ügylet csak akkor vállalható, ha erről a felek kifejezetten írásban megállapodtak. Amennyiben a felek a szállítási határidőben nem állapodtak meg egyedileg, a szállításnak a szerződéskötéstől számított két (2) héten belül meg kell történnie.

5.2 Ha a szállítási határidőt rajtunk kívül álló okokból (pl. a szolgáltatás elmaradása miatt) nem vagyunk képesek betartani, erről a Vevőt késedelem nélkül, a várható új szállítási határidő közlésével együtt értesítjük. Amennyiben a teljesítés az új szállítási határidőn belül sem lehetséges, jogunkban áll a szerződéstől teljes egészében vagy részben írásban elállni azzal, hogy a Vevő által már teljesített ellenszolgáltatást haladéktalanul visszatérítjük. A Vevő egyéb kártérítési vagy fizetési igénnyel ebben az esetben nem léphet fel velünk szemben. A szolgáltatás ilyen értelemben vett elmaradásának minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a saját beszállítónk szállítása elmaradt.

5.3 Szállításból eredő késedelmünk kezdetét a jogszabályokkal összhangban kell meghatározni. Ugyanakkor a késedelem jogkövetkezményeit velünk szemben csak akkor lehet alkalmazni, ha a Vevő írásban figyelmeztetett minket a mulasztásra. Késedelem esetén a Vevő késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér mértéke minden teljes naptári hét után 0,5%-a késedelmes szállítással érintett áru(k) nettó árának, mely azonban összességében nem haladhatja meg a késedelmes szállítással érintett áru(k) nettó árának (szállítási értékének) 5%-át. A kötbéren felül a Vevő kártérítést, késedelmi kamatot nem követelhet, illetve egyéb fizetési igénnyel nem léphet fel a Sumitomo-val szemben. A Sumitomo mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a késedelemből fakadó szerződésszegését kimenti. A szándékos károkozás, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés esetén a kártérítési felelősség nem korlátozható.

5.4 Amennyiben a Vevő késik az átvétellel, vagy nem tesz eleget a felek közötti szerződéses jogviszony alapján őt terhelő bármely teljesítési, közlési, együttműködési kötelezettségének vagy a szállítás a Vevő felelősségi körébe tartozó egyéb okokból késik, úgy a Sumitomo-t késedelmi kötbér illeti meg. A kötbér mértéke minden teljes naptári hét után a nettó szerződéses összeg 0,5%-a, mely azonban összeségében nem haladhatja meg a nettó szerződéses összeg 5%-át, a szállítási határidőtől vagy – szállítási határidő hiányában – attól az értesítéstől kezdődően, hogy az áru a szállításra készen áll. Amennyiben a Vevőnek velünk szemben pénzkövetelése áll fenn, úgy jogosultak vagyunk a kártérítési igényünket a Vevő velünk szembeni követelésébe beszámítani.

5.5 Az ÁSZF 10. pontja a megállapodás szerinti összeszerelés esetén is alkalmazandó.

6. Szavatosság

6.1 A Vevőt a hibás teljesítés esetén megillető kellékszavatossági és jogszavatossági jogok a Ptk. szerint alakulnak, kivéve, ha az alábbi rendelkezések nem írják elő másképp.

6.2 A Sumitomo hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Sumitomo, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A Vevő azzal a feltétellel támaszthat hibás teljesítéssel kapcsolatos igényeket, ha a szállításkor az árut ellenőrizte és a hibát a Sumitomo-nak írásbanbejelentette. Ha a Vevőnek a szállítás időpontjában a hibát fel kellett ismernie, úgy a hibát haladéktalanul, de legkésőbb a szállítást követő három munkanapon belül közölnie kell velünk írásban. Rejtett hibák esetén a Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb három munkanapon belül köteles a hibát a Sumitomo-val írásban közölni. Építőanyagok és egyéb beépítésre vagy egyéb további feldolgozásra szánt áruk esetében az ellenőrzést minden esetben közvetlenül a feldolgozás előtt kell elvégezni. Amennyiben a Vevő nem ellenőrzi az árut és/vagy nem jelenti be a hibákat megfelelően, a be nem jelentett ill. nem időben vagy nem megfelelően bejelentett hibákért felelősséget nem vállalunk.

6.3 Az alkatrészek vagy alapelemek normál kopása nem minősül hibának. Az alábbi alkatrészek (kopó alkatrészek) minősülnek a használat során kopó alkatrészeknek: minden plasztifikáló elem (csavarok, hegyek, zárak, nyomógyűrűk, plasztifikáló hengerek, fúvókatömítések, szelepes fúvókák, fúvókák, fúvókatartók, adapterek, hengerfejek és fűtőelemek, fűtőszalagok), szűrőelemek, tömítések, O-gyűrűk, kaparók, hidraulikus és víztömlők, szelepmembránok, biztosítóbetétek, hőmérsékletérzékelők, forgólemezek forgócsatlakozói, foglalatok, reteszek, kuplungok, fékek, befogó készletek, időzítő szíjak.
Ezenkívül a „Plasztifikáló egységekre vonatkozó Általános Feltételek” című függelék érvényes, mely megtekinthető, kinyomtatható és letölthető a hungary.sumitomo-shi-demag.eu/gtc oldalról.

6.4 Nem támaszthatók szavatossági igények az olyan károkra, amelyek a kárveszély átszállása után a nem megfelelő vagy szakszerűtlen használat, jogosulatlan vagy hibás összeszerelés vagy üzembe helyezés, utólagos módosítási munkák, természetes kopás, hanyag vagy hibás kezelés, karbantartás vagy javítás, a kezelési utasítások megszegése, nem megfelelő üzemeltetési anyagok, hibás összeállítás, nem megfelelő építési alap, a felelősségünk alá nem tartozó kémiai, elektrokémiai vagy elektromos behatások, valamint rendkívüli hőmérsékleti és időjárási hatások vagy más, a szerződés szerint nem várt külső hatások miatt merülnek fel.

6.5 Szoftverhibák esetén ezenkívül a 9.2. pont érvényes.

6.6 A hibás árut – választásunk szerint – kijavítjuk, vagy visszavesszük és kicseréljük. A kellékszavatossági igény megtagadására vonatkozó, a jogszabályokban előírt jogunk változatlanul fennmarad.

6.7 A kicserélés, kijavítás nem foglalja magában a hibás alkatrész eltávolítását vagy újbóli beszerelését, kivéve, ha eredetileg mi voltunk kötelesek beszerelni azt.

6.8 A hiba kivizsgálásához és a kijavításhoz, kicseréléshez szükséges kiadásokat (különösen a szállítási, utazási, munkadíj- és anyagköltségeket, valamint - adott esetben - a szétszerelési és telepítési költségeket) mi viseljük abban az esetben, ha a hibás teljesítés valóban és általunk is elismerten fennáll, illetve ha a Vevő ezeket megelőlegezte, úgy a hibás teljesítés fennállása esetén az indokolt költségeket visszatérítjük. Egyébként jogosultak vagyunk azindokolatlan igény eredményeképpen felmerült költségeink (különösen a vizsgálati és szállítási költségek) visszatérítését követelni a Vevőtől, kivéve, ha a Vevőönhibáján kívül nem ismerhette fel, hogy a hiba nem áll fenn.

6.9 A hiba fennállására vonatkozó bizonyítási teher a Vevőt terheli. Amennyiben a Vevő hibás teljesítésre vonatkozó igényét nem látjuk megalapozottnak, úgy jogosultak vagyunk – a Vevő költségére - további bizonyítást kérni, független szakértői vizsgálatot igénybe venni, illetve az igény teljesítését megtagadni.

6.10 A kicserélt árukat és alkatrészeket részünkre vissza kell küldeni. A Vevő köteles a hiba kijavításához vagy kicseréléséhez részünkre, velünk egyeztetve megfelelő határidőt biztosítani, valamint akadálytalan hozzáférést biztosítani a számunkra a hibás áruhoz; ellenkező esetben mentesülünk az ebből származó következményekért való felelősség alól.

6.11 Kizárólag sürgős esetekben, pl. ha az üzemi biztonság veszélybe kerül vagy ha aránytalanul nagy, közvetlen veszélyt kell elkerülni, a Vevőnek jogában áll, hogy a hibát saját maga kijavítsa, vagy egy harmadik személlyel kijavíttassa, valamint a szükséges és indokolt kiadások megtérítését követelje. A Vevőnek minden ilyen esetről lehetőség szerint előzetesen, írásban, amennyiben pedig erre nincs lehetősége, úgy az okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul értesítenie kell bennünket. A hiba saját vagy harmadik személy általi kijavítására vonatkozó jog egyéb esetben nem áll fenn, és jogosultak vagyunk arra, hogy a Vevő ebből eredő igényét visszautasítsuk. Ha a Vevő vagy a harmadik személy a hibát nem megfelelően javítja ki, úgy az ebből eredő következményekért minket nem terhel felelősség.

6.12 Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem vállaltuk, a hiba kijavítása nem sikerül avagy a Vevő által a kijavításra/kicserélésre velünk együtt kitűzött észszerű határidő eredménytelenül telt el, a Vevő írásban elállhat a szerződéstől vagy a vételár arányos leszállítását kérheti. Ugyanakkor jelentéktelen hiba esetén nincs lehetőség az elállási jog érvényesítésére.

6.13 A Vevő hibák esetén kizárólag a 7. pontnak megfelelően támaszthat igényt a károk megtérítésére vagy a jelentéktelen költségek visszatérítésére, ellenkező esetben az ilyen igények kizártak.

6.14 Minden szavatossági igényre a 8. pontban meghatározott elévülési szabályok vonatkoznak. Egyebekben a Sumitomo által a Vevő felé vállalt szavatosság, beleértve a 8. pontban részletezett elévülési szabályokat is nem lehet terhesebb, mint az a szavatosság, amelyet harmadik személy a Sumitomo felé vállalt. Ebben az esetben a harmadik személy által a Sumitomo felé vállalt szavatosság szabályai az irányadóak a Sumitomo és a Vevő jogviszonyában is. Ha ilyen szavatosság fennáll, minderről és annak részleteiről a Sumitomo köteles a Vevőt előzetesen értesíteni. Ha a szavatosság tekintetében az alkalmazandó jogszabály kógens (eltérést nem engedő) rendelkezést tartalmaz, úgy az az elsődlegesen irányadó.

7. Felelősség

7.1 A hibás teljesítés esetén kizárólag a szándékosság és a súlyos gondatlanság, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozás esetén vállalunk kártérítési felelősséget.

7.2. A 7.1. pontból származó felelősség korlátozása vonatkozik az olyan személyek általi kötelességszegésre vagy mulasztásra is (például közreműködő, alvállalkozó, teljesítési segéd, stb.) akik magatartásáért a jogszabályoknak megfelelően felelősséggel tartozunk.

7.3 A Vevő nem jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani, kivéve, ha az elállást vagy felmondást a jelen ÁSZF vagy a Vevővel létrejött egyedi megállapodás lehetővé teszi. Mind az elállást, mind a felmondást írásban kell közölni, és mindkét esetet meg kell előzze a Sumitomo előzetes felszólítása, amelyben megfelelő, de legalább 15 napos határidőt kell biztosítani a szerződésszerű teljesítésre. A felmondás vagy az elállás a felszólításban megjelölt határidő eredménytelen letelte után közölhető.

8. Elévülés

8.1 A hibás teljesítésből eredő kellékszavatossági és jogszavatossági igények általános elévülési ideje a szállítástól vagy – ha a felek átvételről állapodtak meg – az átvételtől számított egy év.

8.2 Ez érvényes a Vevő által az áru hibája alapján támasztott szerződéses és szerződésen kívüli igényekre is.

8.3 A Vevő a 7.1. pont és a 7.2. pont szerinti kártérítési igényeire az alkalmazandó jogszabály elévülési szabályai az irányadóak.

9. Szoftverhasználat, szoftverhibák

9.1 Amennyiben a szállítás szoftvert tartalmaz, a Vevő nem kizárólagos jogot kap a leszállított szoftver és a kísérődokumentáció használatára. A szoftvert a megfelelő szállítási tétellel együtt történő használatra bocsátjuk rendelkezésre. A szoftver egynél több rendszeren történő használata tilos. A Vevő a szoftvert az előzetes írásbeli vagy e-mailen megadott hozzájárulásunk birtokában és csak akkor másolhatja le, dolgozhatja át, fordíthatja le, illetve konvertálhatja a szoftvert a tárgykódról forráskódra, ha arra a vonatkozó jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény lehetőséget adnak. A Vevőnek nem szabad a gyártói adatokat – különösen a szerzői jogi információkat – eltávolítania vagy ezeket az adatokat kifejezett előzetes hozzájárulás nélkül megváltoztatnia. A szoftverre és a dokumentációra, továbbá a másolatokra vonatkozó minden jog továbbra is a mi jogunk vagy a szoftver beszállítójának joga marad. Ezekre allicenc nem adható.

9.2 A 6. pontban hivatkozott szavatossági igények és jogok nem alkalmazhatók a szoftverre a szerződésben megállapodott minőségtől vagy a megfelelő dokumentációtól történő jelentéktelen eltérések esetén, valamint a nem reprodukálható hibák esetén.

10. A Vevő együttműködési kötelezettsége egyeztetett szerelés esetén

Ha a Felek az összeszerelési szolgáltatásokról előzetesen írásban és teljeskörűen megállapodtak, akkor az alábbi feltételek is érvényesek:

10.1. A Vevő felelősséget vállal azért, hogy a Sumitomo-val szemben fennálló együttműködési kötelezettségének eleget tesz, valamint részére a szolgáltatás teljesítéséhez minden szükséges tájékoztatást megad és minden szükséges feltételt biztosít (különösen az áramot, a gázt, a vizet és a szükséges kiegészítő személyzetet térítésmentesen a rendelkezésünkre bocsátja).

10.2 Fenntartjuk a jogot, hogy a 10.1. pont szerinti együttműködési kötelezettség megszegése esetén követeléseinket érvényesítsük és az 5.4. pont szerinti jogainkat gyakoroljuk (különösen, de nem kizárólagosan ideértve a késedelmi kötbért és a kártérítési igényeket).

10.3 A Vevő által biztosítandó feltételek:

10.3.1 A telepítés helye
A gépet száraz és jól szellőző zárt térben történő üzemeltetésre szánják.
Az esetleges tárolás és az üzemeltetés során biztosítandó környezeti feltételeknek - mint például a hűtővíz/gép hűtése, a környezeti levegő hőmérséklete, a levegő páratartalma és a helyszín tengerszint feletti magassága - az EN60204-1 szabvány szerinti alábbi értéktartományokon belül kell lenniük vagy meg kell felelniük a gép kezelési útmutatójában megadott értéktartományoknak.

Értéktartományok:

Környezeti levegő hőmérséklete
Minimális: +10°C (50°F).
Maximális: +40°C (104°F).
Melegebb és hidegebb környezet esetén további intézkedések javasoltak.
EN60204-1(2007), B melléklet.

Hűtővíz/Géphűtés
Minimális: +15°C (59°F). [Kondenzáció elleni védelem]
Maximális: +35°C (95°F).
A legnagyobb megengedett víznyomás a hűtővíz-bemenetnél 6 bar.
A szükséges hűtőteljesítmény biztosításához a hűtővíz-bemenet és a hűtővíz-kimenet között a munkamenettől függően ≥ 3 bar nyomáskülönbségre van szükség.
A gépspecifikus megengedett értékeket mindig a gép kezelési útmutatójában találja meg.

Levegő páratartalma(nem kondenzáló!)
Minimális: 20%.
Maximális: 50%.
Magas relatív páratartalom csak alacsonyabb hőmérsékleten megengedett (pl. 90% 20°C-on).
Lásd EN60204-1
Helyszín magassága
A tengerszint feletti 1000 m (3300 láb) magasságban lévő telepítési helyek esetében műszaki kiigazításokra lehet szükség.
Lásd EN60204-1

10.3.2. Az elektromágneses összeférhetőségi követelményeknek meg kell felelniük az EK EMC-irányelvének (2014/30/EU).

10.3.3 Csarnok padlója
A padló egyenetlensége nem haladhatja meg a 8 mm-t a gép teljes beépítési területén az összes géppapucs között.

10.3.4 Gyártócsarnok
Az egyes gépek/szerelési egységek leszállítása és kirakodása előtt a Vevőnek a következőket kell biztosítania:
a) A gyártócsarnoknak (azaz a csarnok tetejének, az oldalfalaknak, a kapuknak, az ablakoknak, a csarnokvilágításnak, a fűtésnek) teljes egészében készen kell lennie;
b) A gyártócsarnok kapuja szélességének és magasságának megfelelőnek kell lennie a teherautók számára;
c) A Vevőnek minden szükséges utasítást és információt át kell adnia a személyzetünknek;
d) A gépek/szerelési egységek közvetlen a gép telepítési helyén történő kirakodásához elegendő és megfelelő helynek kell rendelkezésre állnia;
e) Minden oldalról megfelelő hozzáférhetőséget kell biztosítani a gépen végzett szerelési munkák elvégzéséhez;
f) A kezelőszemélyzettel rendelkező üzemi daruknak és emelőberendezéseknek (futódaru, tehergépkocsira szerelt daru, árboc stb.) és emelőköteleknek megfelelő teherbírással kell rendelkezniük;
g) Az áramellátásnak rendelkezésre kell állnia;
h) A csatlakoztatott teljesítménynek az áramköri rajz szerint rendelkezésre kell állnia;
i) A hűtővízcsatlakozásnak és a sűrített levegőellátásnak rendelkezésre kell állnia;
j) Targoncáknak rendelkezésre kell állniuk (szükség esetén személyzetünknek is lehetőséget kell biztosítani a használatukra);
k) Minden főcsatlakozásnak készen kell állnia a gép számára;
l) Beltéri szerelés esetén a szerkezetnek időjárásállónak és télen fűtöttnek kell lennie, hogy a szerelés normál munkakörülmények között folyhasson és az anyag állapota ne károsodjon.

10.3.5 Alapzat
a) A padlórögzítőket és a védőburkolatokat a Vevőnek kell befúrnia a csarnok padlójába/ alapzatába.
b) A Vevőnek meg kell határoznia a pontos beépítési pozíciót, mielőtt a gépet az alapzatra helyezi, és ezt a pozíciót az alapzaton meg kell jelölnie.
c) Az alapzatnak meg kell felelnie a 10.3.3. és 10.5.2. pont szerinti előírásainknak.

10.4 Általános együttműködési kötelezettség

10.4.1. A Vevőnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a munka időben elkezdhető és akadályoztatás vagy megszakítás nélkül elvégezhető legyen.

10.4.2. A Vevőnek biztosítania kell a 10.3. pontban meghatározott előfeltételeket, és saját kockázatára és költségére minden helyszíni és egyéb előkészítő munkát szakszerűen és időben el kell végeznie.

10.4.3. Személyzetünk nem hívható be mindaddig, amíg az összes előkészítő munka be nem fejeződött, és a 10.4.2. pontban meghatározott feltételek nem biztosítottak.

10.4.4 A Vevő köteles gondoskodni a szükséges beutazási, kiutazási, tartózkodási, munkavállalási okmányok vagy egyéb engedélyek, szükséges hatósági igazolások beszerzéséről a Sumitomo munkavállalói számára.

10.4.5. A Vevőnek saját költségén meg kell tennie a szükséges munkavédelmi és balesetmegelőzési intézkedéseket. A Vevőnek kifejezetten fel kell hívnia a figyelmünket a vonatkozó jogszabályi előírásokra, valamint szakmai előírásokra.

10.4.6 Munkavédelem
a) A munkavégzés során betartjuk a szerelési helyszínen érvényes munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és baleset-megelőzési jogszabályi előírásokat. Amennyiben a szerződés megkötése és a munka elvégzése közötti időtartamban a jogszabályi előírások megváltoznak, és ennek következtében további, a megállapított díjban nem szereplő szolgáltatásokat kell nyújtanunk, úgy e tekintetben jogunkban áll további díjat felszámítani, eltérő írásbeli megállapodás hiányában is. Továbbá ilyen helyzetekben jogunkban áll a szerződést a határidők tekintetében egyoldalúan módosítani. Az összeszerelés helyszínén biztonsági és egyéb előírások betartásáért csak akkor vállalunk felelősséget, ha azokat a Vevő a 10.4.5. pont értelmében a tudomásunkra hozta, és azok tudomásulvételét kifejezetten írásban elismertük.
b) A Vevő a maga részéről köteles betartani a szerelés helyszínén érvényes jogszabályokat és szakmai előírásokat, szükség esetén intézkedéseket tenni a balesetek megelőzése, valamint a Sumitomo munkavállalói és vagyona védelme érdekében, és minden esetben betartani a munkavédelmi és egészségvédelmi intézkedéseket.
c) Jogunk van bármikor megtagadni vagy felfüggeszteni a munkavégzést, ha a munkavédelem nem biztosított.

10.4.7. A Vevőnek biztosítást kell kötnie az összeszerelendő anyagokra, amelyeket a Vevő telephelyén tárolnak, tűz, víz, lopás és harmadik személyek által okozott károk ellen. Kérésünkre a Vevőnek megfelelő igazolást kell szolgáltatnia az ilyen biztosítás meglétéről.

10.4.8 A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a Vevő kezelésében lévő, a telepítési helyszínre vezető közlekedési utak használható állapotban legyenek, maga a telepítési helyszín pedig munkakész állapotban legyen, és a telepítési helyszín megközelítése ne legyen akadályozott.

10.5 A Vevő speciális együttműködési kötelezettségei
Az alábbi szolgáltatások nem tartoznak a szállítási és szolgáltatási körünkbe, de a Vevőnek saját kockázatára és költségére gondoskodnia kell azok időben történő teljesítéséről:

10.5.1 Energia és berendezések
- az összes tápvezetéket és biztonsági berendezést (szerelvények, szűrők, szelepek stb.) be kell szerelni az elektromos áram, a sűrített levegő, a gőz, a víz és a hőközlő anyag táp- és visszavezetékeibe a Vevő központi ellátóegységétől a gép főcsatlakozásaihoz;
- minden elektromos erőműnek és alállomásnak rendelkeznie kell nagy- és kisfeszültségű ellátással;
- a vészhelyzeti áramellátáshoz szükséges összes egységnek és berendezésnek a helyén kell lennie.

10.5.2 Telepítés és alapozás
- a gépek és védőburkolatok felszerelése;
- minden tartó és alapkeret a konténerek elhelyezésére; csővezetékek és kezelőállványok; acél állványok, leállások, lépcsők, létrák, korlátok; helyhez kötött és mozgó gépalkatrészek burkolatai; fali és mennyezeti átvezetések állványokhoz;
- minden föld feletti és föld alatti kábel- és vezetékcsatorna, valamint sín és azok rögzítése;
- a légkondicionálás, a szellőzés, a szellőzők, a helyiségek fűtése és a világítás összes berendezése.

10.5.3 Helyi biztonsági előírások
- Minden védő- és biztonsági berendezés a helyi előírásoknak megfelelően a földelés, a villámvédelem, a védőburkolatok és a tűzoltás tekintetében.

11. Záró rendelkezések

11.1 A jelen ÁSZF-ből vagy ezzel összefüggésben felmerülő jogviták tekintetében más eltérő kizárólagos joghatóság meghatározásának fenntartása mellett a jogviták elbírálására a magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek. A jogvita elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény alapján kell megállapítani.

11.2 A jelen ÁSZF, valamint a közöttünk és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat tekintetében a kollíziós jog kivételével a magyar jog érvényes a nemzetközi egyetemes jog (különösen az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye / CISG) kizárásával.

11.3 Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése vagy valamely más megállapodások keretében alkalmazott feltétel érvénytelen vagy azzá válik, ez nem érinti a többi rendelkezés vagy megállapodás érvényességét. A felek ebben az esetben kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan érvényessel helyettesíteni, mely az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljához a legközelebb áll.

11.4 A jelen ÁSZF olyan rendelkezéseit, amelyek lényegesen eltérnek a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, félkövér és dőlt betűtípussal jelöltük, amelyről ezúton külön is tájékoztatjuk a Vevőt.